SFS 2007:482 Förordning om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

SFS 2007:482

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om diversifierings- och övergångsstöd till
sockerproducenter;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 320/2006 av

den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukture-
ring av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG)
nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

1

och kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/
2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerin-
dustrin i gemenskapen

2

.

Allmänna villkor för stöd

2 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas

för

1. diversifieringsåtgärder i regioner som påverkats av omstruktureringen

av sockerindustrin enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 (di-
versifieringsstöd), och

2. sockerbetsodlare på Öland och Gotland som upphör med sockerpro-

duktion som en del av den nationella omstruktureringen enligt artikel 9 i rå-
dets förordning (EG) nr 320/2006 (övergångsstöd).

3 §

Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 7–25 §§.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer

av de EG-förordningar som avses i 1 § är uppfyllda.

Stöd enligt
1. 12 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik

inom skogsbrukssektorn,

2. 12 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik

inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser sådana
produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget,

1

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2

EUT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

SFS 2007:482

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:482

3. 17 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
4. 17 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bilaga 1

till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte omfattas av
bilaga 1 till EG-fördraget, samt

5. 7 och 13 §§

lämnas, till den del det finansieras av offentliga nationella medel, med de be-
gränsningar som följer i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

3

och 19–20 §§ förordningen

(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Förfarandet i stödärenden

4 §

Ansökan om stöd enligt denna förordning skall ges in till länsstyrelsen

i det län där verksamheten bedrivs.

Om det sökande företaget bedriver verksamhet inom flera län skall ansö-

kan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten be-
drivs.

Statens jordbruksverk får föreskriva om inom vilken tid ansökan om stöd

och ansökan om utbetalning skall ges in.

Om en ansökan om stöd kommer in för sent skall reglerna om för sen an-

sökan i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den
21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor,
den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av ge-
mensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

4

tillämpas.

5 §

En affärsplan skall ingå i en ansökan om stöd enligt 7, 8, 11 och 17 §§,

om inte ansökan enbart avser stöd för upprättande av en affärsplan eller ut-
bildning i upprättande av en sådan, i de fall sådant stöd får lämnas.

En projektplan skall ingå i en ansökan om stöd enligt 7 § tredje stycket,

8 § tredje stycket, 9 och 12 §§.

En affärsplan eller projektplan skall ligga till grund för stödmyndighetens

bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda.

Sökanden skall till ansökan om stöd enligt 12 § även bifoga ett samarbets-

avtal som bekräftar samarbetet.

6 §

Innan stöd betalas ut skall Jordbruksverket kontrollera att utbetal-

ningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot gemenskapsreg-

lerna skall Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till stödmyndigheten.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stöd-

ärendet till stödmyndigheten innebär att stödmyndighetens beslut förfaller.

3

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

4

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

background image

3

SFS 2007:482

Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana be-

slut skall innehålla en upplysning om innehållet i första–tredje styckena.

Diversifieringsstöd

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

7 §

Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna

till personer som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk eller förädling för
kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

1. att förbättra miljön och landskapet,
2. företagsutveckling för att stimulera utveckling av befintliga och nya

produkter och verksamheter som bedöms vara företagsekonomiskt lön-
samma även utan stöd, eller

3. att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och

utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutveck-

lingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska plan för lands-
bygdsutveckling som skall lämnas in enligt artikel 11 i rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsut-
veckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-
FLU)

5

, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder eller, om kompetens-
utvecklingsåtgärden genomförs enligt 7 kap. samma förordning, den lokala
utvecklingsstrategi som gäller inom leaderdimensionen.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutveck-

lingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.

8 §

Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de områden som

omfattas av 13–15 §§ med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna
för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att

1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga i

landsbygdens näringsliv, eller

2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och livskvalitet på lands-

bygden.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutveck-

lingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för
landsbygdsutveckling som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr
1698/2005, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder eller, om kompetens-
utvecklingsåtgärden genomförs enligt 7 kap. samma förordning, den lokala
utvecklingsstrategi som gäller åtgärder som omfattas av det kapitlet.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutveck-

lingsåtgärder som avses i första stycket.

9 §

Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna

för kompetens- och informationsinsatser som syftar till att stödja och under-

5

EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

background image

4

SFS 2007:482

lätta genomförandet av åtgärderna i 7 kap. förordningen (2007:481) om stöd
för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

10 §

Stöd enligt 7–9 §§ får inte avse kurser eller praktik som ingår i den

normala jord- eller skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå el-
ler i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning samt åtgärder som finan-
sieras av den Europeiska socialfonden.

Modernisering av jordbruksföretag

11 §

Stöd för modernisering av jordbruksföretag får lämnas med högst

30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar inom pri-
märproduktionen.

Investeringar enligt första stycket skall underlätta omställning till ett håll-

bart och naturanpassat jordbruk som bedöms vara företagsekonomiskt lön-
samt efter att stödet har upphört.

Samarbetsprojekt

12 §

Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostna-

derna för att genomföra nyskapande samarbetsprojekt om utveckling av nya
produkter, processer eller ny teknik som bedöms vara företagsekonomiskt
lönsamma även utan stöd och bidra till en ökad konkurrenskraft och utveck-
ling inom jordbruks-, livsmedels- eller skogsbrukssektorn.

Av de samarbetande aktörerna skall minst en vara ett företag som är verk-

samt inom primärproduktion av jordbruks- eller skogsbruksprodukter.

Diversifieringsstöd till annan verksamhet än jordbruk

13 §

Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll med högst

50 procent av de stödberättigande kostnaderna för att starta eller utveckla en
verksamhet som inte omfattar primärproduktion. Stöd till enskilda företag
får inte heller lämnas för förädling av jord- och skogsbruksprodukter enligt
artikel 20 b) iii) i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling

eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkur-
renskraftiga och företagsekonomiskt lönsamma även efter att stödet har upp-
hört.

Med jordbrukarhushåll avses ett hushåll som utgörs av alla personer som

bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person
bedriver jordbruksverksamhet.

14 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med

minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att
genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en kon-
kurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya af-
färs- och verksamhetsidéer i jordbruksföretag som bedöms vara företagseko-
nomiskt lönsamma även efter att stödet har upphört.

background image

5

SFS 2007:482

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

Förnyelse och utveckling i bygden

15 §

Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och

högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lo-
kala projekt som bidrar till

1. att förbättra villkoren för företagande och bosättning i bygden,
2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller
3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

16 §

Stöd enligt 6–15 §§ får inte lämnas till företag i svårigheter i den me-

ning som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter

6

.

Övergångsstöd

17 §

Stöd enligt 2 § 2 får lämnas till mikro-, små eller medelstora jord-

bruksföretag med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för
investeringar som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana

produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter
och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG)
nr 320/2006.

18 §

Stöd enligt 17 § lämnas endast till verksamhet som bedöms bli före-

tagsekonomiskt lönsam även efter att stödet har upphört och bidra till en
ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och förädlingsvärden i sektorn.

19 §

Stöd enligt 17 § får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening

som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och om-
strukturering av företag i svårigheter.

6

EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

background image

6

SFS 2007:482

Prioritering av stödansökningar

20 §

Stödmyndigheten skall vid prioriteringar mellan stödansökningar be-

akta vilka verksamheter som har de bästa förutsättningarna att vara ekono-
miskt lönsamma även då stödet har upphört.

21 §

Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd

enligt 7–8 §§. Särskild vikt skall därvid läggas vid kompetensutvecklingsåt-
gärder som stärker förutsättningarna för företagsutveckling, sysselsättning,
service och lokal utveckling på landsbygden.

22 §

Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd

enligt 11, 12 och 17 §§ mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna
affärsplanen eller projektplanen. Vid prioriteringen skall målen för program-
dokumentet samt den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling
och den genomförandestrategi som avses i 1

kap. 8

§ förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder beaktas. Särskild
vikt skall läggas vid insatser som bedöms bidra till en ökad jämställdhet
mellan kvinnor och män.

23 §

Vid prioritering av inkomna ansökningar enligt 11 § skall, utöver vad

som sägs i 22 §, insatser som bedöms leda till omställning till en rationell,
modern och tekniskt innovativ produktion tillmätas särskild vikt.

24 §

Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 12 § skall,

utöver vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas vid samarbeten med en tyd-
lig innovativ inriktning vad gäller utveckling av produkter, teknik, metod
samt samverkans- eller samarbetsformer och vid insatser som bedöms leda
till en förbättrad tillgång till distribution och detaljhandel för småskaliga
producenter.

25 §

Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 16 § skall,

utöver vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms
leda till en utveckling av nya innovativa produkter på grundval av ny kun-
skap, teknik eller innovation samt insatser som bedöms utveckla mervärden
i produktionen.

Kontroll

26 §

Den centrala kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG)

nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och denna för-
ordning utövas av Jordbruksverket.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats inom länet över stöd enligt

denna förordning.

27 §

Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna stödmyndigheten eller

Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för den verksamhet stödet gäller
och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det
fortsatta utnyttjandet.

background image

7

SFS 2007:482

Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter verksamhetens av-

slutande.

Återkrav

28 §

Stödmyndigheten har rätt att kräva tillbaka belopp som stödmottaga-

ren inte är berättigad till inom tio år från det att beloppet betalades ut.

29 §

Belopp enligt 28 § får sättas ned, om det är fråga om en mindre all-

varlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon
annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

Belopp enligt 28 § skall inte krävas tillbaka om stödvillkoren inte kan

uppfyllas på grund av att en omständighet som utgör force majeure inträffar.

Ränta

30 §

Stödmottagaren skall betala ränta till staten om stödmottagaren inte är

berättigad till ett stödbelopp och detta skall krävas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva
1. hur ränta skall beräknas,
2. hur betalning skall ske, och
3. att små räntebelopp inte skall tas ut.
Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ner räntekravet om

det finns särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

31 §

Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala och re-

gionala myndigheter, meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödberätti-
gande kostnader, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärs-
planer och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster, utbetalning,
kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta. Verket får också meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

32 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos

Jordbruksverket. I fråga om diversifieringsstöd får dock andra beslut än en-
ligt 6, 28 och 30 §§ inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och upphör att gälla den

30 juni 2010. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på ansökningar
som har kommit in från och med den 1 januari 2007.

background image

8

SFS 2007:482

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)