SFS 2007:483 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

SFS 2007:483

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i epizootiförordningen (1999:659);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om epizootiförordningen (1999:659)

dels

att 8 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas tre nya paragrafer, 7 a, 10 a och 13 a §§, av föl-

jande lydelse.

7 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att ersättning skall läm-

nas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan.

8 §

1

Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall fogas till ansö-

kan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för

1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan be-

handling,

2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av

vad som anges i de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen.

10 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka tidsfrister

värderingen av djuren eller slaktkropparna skall göras.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna

ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizooti-
lagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen
eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har med-
delats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

13 a §

Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruks-

verket återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas till-
baka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:103.

SFS 2007:483

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007