SFS 2007:484 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

SFS 2007:484

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om djurskyddsförordningen (1988:539)

1

dels

att i 1 a § ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens

jordbruksverk⬝,

dels

att i 2, 4�6, 7�9 a, 13, 13 a, 15, 17, 18, 20, 21 a, 23, 26�32 b, 33, 34,

36 a, 38, 40, 40 a, 42�45, 47, 49 a�52, 54�58, 63, 65, 67, 68, 72 och 75 §§
ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Jordbruksverket⬝,

dels

att 74 § skall ha följande lydelse.

74 §

Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ djurskyddslagen (1988:534)

samt i artikel 23, 26.4 b och c, 26.5 och 26.6 i rådets förordning (EG)
nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven
64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97

2

gäller omedel-

bart om inte den beslutande myndigheten bestämmer något annat.

En myndighet får i annat fall bestämma att dess beslut skall gälla omedel-

bart även om det överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:818.

2

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SFS 2007:484

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007