SFS 2007:485 Förordning om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar

SFS 2007:485

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:7) om märkning
och registrering av hundar;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:7) om märkning

och registrering av hundar

1

dels

att i 6 § ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens

jordbruksverk⬝,

dels

att i 9 och 10 §§ ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Jordbruksverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse av

6 § 2003:1129
9 § 2003:1129
10 § 2003:1129.

SFS 2007:485

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007