SFS 2007:486 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS 2007:486

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels

att i 11 § ordet ”Djurskyddsmyndigheten” skall bytas ut mot ”Statens

jordbruksverk”,

dels

att i 16 a § ordet ”Djurskyddsmyndigheten” skall bytas ut mot ”Jord-

bruksverket”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2000:1216.

Senaste lydelse av
11 § 2003:1127
16 a § 2003:1127.

SFS 2007:486

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007