SFS 2007:453 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

070453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)

dels

att 2 kap. 12 § och 6 kap. 11 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 4, 8, 11, 13 och 14 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 10 §,

6 kap. 7 § samt rubriken till 2 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas fjorton nya paragrafer, 1 kap.

1 a §, 2 kap. 14 a�14 c, 16 och 17 §§, 3 kap. 7�12 §§, 5 kap. 1 a § och 6 kap.
8 a §, samt närmast före 2 kap. 14 a, 14 b och 16 §§, 3 kap. 1, 7 och 12 §§
och 6 kap. 8 § nya rubriker av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om järnvägsinfrastruktur

och järnvägsfordon samt om utförande och organisation av järnvägstrafik.
Förordningen gäller inte för tunnelbana och spårväg.

1 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 11 § och i 5 kap. gäller inte för verksamhet

vid lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda
för persontrafik eller museitrafik eller för verksamhet vid järnvägsnät som
inte förvaltas av staten och som endast används av infrastrukturförvaltaren
för transporter av eget gods.

Förordning (2007:453).

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om
tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av
säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex
32004L0049), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april
2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssyste-
met för konventionella tåg (EUT L 220, 21.6.2004, s. 40, Celex 32004L0050) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om ändring
av rådets direktiv 91/440/EG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EUT L
220, 21.6.2004, s. 58, Celex 32004L0051).

SFS 2007:453

Utkom från trycket
den 15 juni 2007
Omtryck

background image

2

SFS 2007:453

Tillsynsmyndighet

2 §

Järnvägsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt järnvägslagen (2004:519).

Järnvägsstyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs

för tillämpningen av järnvägslagen samt 1�3 och 5 kap. denna förordning.

Definitioner

3 §

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse

som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver förstås med

anmält organ:

organ som anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter
som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

chartertrafik:

trafik som ingår som ett led i ett sammanhängande arrange-

mang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten,

europeisk specifikation:

sådan gemensam teknisk specifikation, sådant

europeiskt tekniskt godkännande eller nationell standard som genomför så-
dan europeisk standard som anges i artikel 1.8�12 i rådets direktiv 93/38/
EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för
enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekom-
munikationssektorerna

2

, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten

för Tjeckien m.fl.

3

,

nattågstrafik:

trafik som utförs över dygnsgräns med tåg där mer än hälf-

ten av passagerarplatserna erbjuds som sov- eller liggplatser, som åtmins-
tone under del av resan är bäddade,

trafikhuvudman:

trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för

viss kollektiv persontrafik,

transeuropeiska järnvägssystemet:

de transeuropeiska järnvägssystemen

för höghastighetståg och för konventionella tåg,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg:

det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli
1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för
höghastighetståg

4

och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i

artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23
juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet

5

, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeck-

ien m.fl.,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg:

det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

6

och som omfattar den

järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rå-
dets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

2

EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

3

EUT L 236, 23.9.2003, s. 53 (Celex 12003TN02/01/A).

4

EGT L 235, 17.9.1996, s. 6 (Celex 31996L0048).

5

EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

6

EGT L 110, 20.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0016).

background image

3

SFS 2007:453

väsentliga krav:

de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 96/48/EG

eller i bilaga III till direktiv 2001/16/EG.

Förordning (2007:121).

4 §

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka fordon som är ar-

betsfordon, vilka fordon som är museijärnvägsfordon och om att vissa spår-
anläggningar inte anses som järnvägsinfrastruktur.

Förordning (2007:453).

2 kap. Krav på järnvägssystem m.m.

Säkerhet

1 §

Järnvägsstyrelsen skall övervaka järnvägssystemens säkerhet. Järn-

vägsstyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhet vad gäller

1. materiels beskaffenhet,
2. verksamheters organisation,
3. kunskapskrav för anställda med arbetsuppgifter av betydelse för trafik-

säkerheten,

4. säkerhetsstyrningssystem och verksamhetsutövares övriga säkerhetsbe-

stämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet enligt 2 kap. 5 §
andra stycket järnvägslagen (2004:519),

5. säkerhetsrapporter,
6. trafiksäkerhet,
7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra händelser med bety-

delse för säkerheten utöver vad som anges i 2 kap. 6 § järnvägslagen, samt

8. beredskapsplaner.
Järnvägsstyrelsen får också meddela föreskrifter om undantag från be-

stämmelserna om säkerhet i 2 kap. 1�5 a §§ järnvägslagen för verksamhet
vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket la-
gen samt från bestämmelserna om säkerhetsrapporter i 2 kap. 5 a § lagen
även för verksamheter vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § andra
stycket lagen.

Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövarens skyldighet att rappor-

tera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersök-
ning av olyckor.

Förordning (2007:453)

.

2 §

Frågor om namn på trafikplats för järnväg prövas av Järnvägsstyrelsen.

Innan ett namn fastställs eller ändras skall Järnvägsstyrelsen samråda med
kommunen samt med berörda infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

3 §

Järnvägsstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen meddela ytter-

ligare föreskrifter om hälsokraven enligt 2 kap. 3 § andra stycket järnvägs-
lagen (2004:519) samt om hälsoundersökning enligt 2 kap. 4 § samma lag.

Krav på delsystem och komponenter

Inledande bestämmelse

4 §

Bestämmelserna i 5�14 §§ och 15 § första stycket skall tillämpas en-

dast på delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om
eller moderniserats efter utgången av juni 2004. Bestämmelserna skall dock
i tillämpliga delar även tillämpas på delsystem och komponenter som tagits i

4*

SFS 2007:447�476

background image

4

SFS 2007:453

bruk dessförinnan men efter den 1 januari 2001, om de ingår i det transeuro-
peiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Bestämmelserna i 5�14 §§ och 15 § första stycket gäller inte för musei-

järnvägsfordon eller för järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur vid sådana
fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket järnvägslagen
(2004:519).

Förordning (2007:453).

Väsentliga krav och tekniska specifikationer

5 §

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om specifikationer som sva-

rar mot kraven i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som of-
fentliggjorts av Europeiska gemenskapernas kommission i Europeiska unio-
nens officiella tidning. Därvid får styrelsen föreskriva att en bedömning en-
ligt 2 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) i enlighet med den offentliggjorda
specifikationen skall utföras av ett anmält organ.

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska standarder och

specifikationer som skall tillämpas i avvaktan på att tekniska specifikationer
för driftskompatibilitet offentliggjorts enligt första stycket samt om övriga
villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift,
underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon.

6 §

Varje delsystem för konventionella tåg och varje däri ingående kompo-

nent som är nödvändig för driftskompatibilitet skall uppfylla de väsentliga
krav som anges i bilaga III till direktiv 2001/16/EG.

Varje delsystem för höghastighetståg och varje däri ingående komponent

som är nödvändig för driftskompatibilitet skall uppfylla de väsentliga krav
som anges i bilaga III till direktiv 96/48/EG.

7 §

Varje delsystem skall överensstämma med de tekniska specifikationer

för driftskompatibilitet och med de andra krav i fråga om projektering,
byggnation, ombyggnation, modernisering, drift och underhåll eller bru-
kande som Järnvägsstyrelsen föreskriver.

8 §

Kontroll samt bedömning av överensstämmelse och lämplighet enligt

2 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen (2004:519) skall göras i enlighet med för-
faranden som föreskrivs i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
som anges i 5 § och med relevanta europeiska specifikationer.

Innan det finns en tillämplig och offentliggjord teknisk specifikation för

driftskompatibilitet eller för det fall ett visst delsystem helt eller delvis un-
dantagits från tillämpning i antagna tekniska specifikationer för driftskom-
patibilitet, skall Järnvägsstyrelsen upprätta en förteckning över de tekniska
föreskrifter, standarder och specifikationer som skall användas för att upp-
fylla de väsentliga kraven. I förteckningen skall specifikationerna anges
uppdelade per delsystem. Järnvägsstyrelsen skall överlämna förteckningen
till övriga medlemsstater inom EES, till Schweiz och till Europeiska gemen-
skapernas kommission.

Förordning (2007:453)

.

9 §

Delsystem och komponenter som uppfyller kraven enligt järnvägsla-

gen (2004:519), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd

background image

5

SFS 2007:453

av denna förordning får inte förbjudas, begränsas eller hindras från att släp-
pas ut på marknaden eller från att tas i bruk.

10 §

Järnvägsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om bedöm-

ningsförfaranden och kontroll i samband med EG-försäkran och EG-
kontrollförklaring samt om innehållet i dessa.

Undantag från tekniska specifikationer

11 §

Järnvägsstyrelsen får, när det gäller delsystem som ingår i det trans-

europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg eller det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg, besluta att inte tillämpa en sådan tek-
nisk specifikation för driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket en-
dast för projekt som gäller

1. en ny linje, modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om

projektet är långt framskridet eller ett avtal om ett sådant projekt håller på att
genomföras när den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet offent-
liggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

2. modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om lastprofilen,

spårvidden, spåravståndet eller den elektriska spänningen i tillämpliga tek-
niska specifikationer för driftskompatibilitet är inkompatibla med vad som
gäller för den befintliga linjen,

3. modernisering, utvidgning eller ombyggnad av en befintlig linje om an-

vändningen av tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
hotar projektets lönsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska järn-
vägssystemet, eller

4. att snabbt återupprätta järnvägsförbindelserna efter en olycka eller en

naturkatastrof och tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibili-
tet då inte kan användas av tekniska eller ekonomiska skäl.

Förordning

(2007:453).

12 §

Har upphävts genom förordning (2007:453)

.

13 §

Järnvägsstyrelsen får besluta enligt 11 § endast efter anmälan till

Europeiska gemenskapernas kommission. En sådan anmälan skall innehålla
ett underlag med uppgifter om vilka tekniska specifikationer för driftskom-
patibilitet, eller delar av en sådan teknisk specifikation, Järnvägsstyrelsen
har för avsikt att avvika från, vilka krav styrelsen i stället avser att tillämpa i
syfte att på sikt nå driftskompatibilitet samt de tekniska, administrativa eller
ekonomiska skäl som berättigar denna avvikelse

. Förordning (2007:453)

.

14 §

Om Europeiska gemenskapernas kommission beslutar att inte tillåta

ett undantag får beslut enligt 11 § inte meddelas. Vid beslut enligt 11 § 2 och
3 skall en rekommendation från kommissionen beaktas.

Förordning

(2007:453).

background image

6

SFS 2007:453

Nytt godkännande av moderniserade eller ombyggda delsystem

14 a §

Om det enligt 13 a § järnvägslagen (2004:519) behövs ett nytt god-

kännande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, skall Järnvägs-
styrelsen besluta i vilken utsträckning sådana specifikationer för driftskom-
patibilitet som avses i 5 § första stycket skall tillämpas.

Förordning

(2007:453).

Ibruktagande av järnvägsfordon som tidigare har godkänts i en annan stat

14 b §

Ett järnvägsfordon som inte alls eller endast till viss del omfattas av

krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och som har god-
känts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz skall
godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) om fordonsinne-
havaren uppvisar dokumentation som styrker att

1. fordonet har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i

Schweiz,

2. fordonet fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruk-

tur det är avsett att användas på när det gäller kraftförsörjning, signalering,
trafikledning, spårvidd, infrastrukturens fria rumsprofil, högsta tillåtna axel-
last och andra begränsningar i infrastrukturen, och

3. fordonet inte utsätter spåranläggningarna för alltför stora risker.
Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som skall ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för
att myndigheten skall kunna pröva ansökan enligt första stycket.

Förordning

(2007:453).

14 c §

Järnvägsstyrelsen skall meddela ett beslut om godkännande av att

ta järnvägsfordon i bruk enligt 14 b § så snart som möjligt, dock senast fyra
månader efter det att en fullständig ansökan getts in.

Förordning

(2007:453).

Undantag från kravet på godkännande av delsystem

15 §

Sådana delsystem, som enligt bilaga II till direktiv 96/48/EG eller bi-

laga II till direktiv 2001/16/EG motsvarar funktionellt definierade områden,
behöver inte godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519).

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om andra undantag från kravet

på godkännande.

�vriga bemyndiganden

16 §

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. godkännande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen

(2004:519),

2. krav på nytt godkännande enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen,
3. krav på identifikationskoder och innehavarbeteckningar enligt 2 kap.

13 b § samma lag och om undantag från kraven på identifikationskod och
innehavarbeteckning, samt

background image

7

SFS 2007:453

4. när fordon som vid denna förordnings ikraftträdande redan är godkända

att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen senast skall vara märkta med
dessa koder och beteckningar.

Förordning (2007:453).

17 §

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter den

som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall
lämna i syfte att förse Europeiska gemenskapernas kommission och Europe-
iska järnvägsbyrån med underlag i deras regelutvecklingsarbete enligt 8 kap
3 a § järnvägslagen (2004:519).

Förordning (2007:453).

3 kap. Tillstånd för järnvägsverksamhet

Licens och auktorisation

1 §

Järnvägsstyrelsen skall meddela ett beslut om licens enligt 3 kap. 2 §

järnvägslagen (2004:519) så snart som möjligt, dock senast tre månader efter
det att en fullständig ansökan getts in.

Förordning (2007:453).

2 §

När Järnvägsstyrelsen utfärdar eller återkallar en licens skall styrelsen

omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om detta.

3 §

Om det kan konstateras att ett järnvägsföretag som beviljats licens i ett

annat land inom EES eller i Schweiz inte uppfyller uppställda krav, skall
Järnvägsstyrelsen genast underrätta tillståndsmyndigheten i det land som be-
viljat licensen.

4 §

Kravet på yrkeskunnande i 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) skall

anses uppfyllt av den

1. som förfogar över en driftsorganisation och har nödvändiga kunskaper

och relevant erfarenhet för att kunna säkerställa en säker och effektiv led-
ning och övervakning,

2. vars säkerhetsansvariga personal är vederbörligen kvalificerad för sina

uppgifter, och

3. vars personal, järnvägsfordon och organisation kan garantera en hög sä-

kerhetsnivå för de tjänster som kommer att utföras.

5 §

Kravet på ekonomisk förmåga i 3 kap. 2 § 3 och 6 § 2 järnvägslagen

(2004:519) skall anses uppfyllt av den som kan visa att denne enligt realis-
tiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under de när-
maste 12 månaderna.

6 §

Kravet på gott anseende i 3 kap. 2 § 3 och 6 § 2 järnvägslagen

(2004:519) skall inte anses uppfyllt av den som varit föremål för konkursför-
farande. Det skall inte heller anses uppfyllt om personer som ingår i företa-
gets ledning har dömts för

1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
2. allvarliga överträdelser av lagstiftning gällande transporter, eller
3. allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt

social-, arbetsrätts- eller tullagstiftning.

background image

8

SFS 2007:453

Säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd

7 §

Järnvägsstyrelsen skall meddela ett beslut om säkerhetsintyg enligt

3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) eller säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 §
järnvägslagen så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en
fullständig ansökan getts in.

Förordning (2007:453).

8 §

När Järnvägsstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat A-

delen av ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall
styrelsen senast inom en månad underrätta Europeiska järnvägsbyrån. Un-
derrättelsen skall innehålla det berörda järnvägsföretagets namn och adress,
dag för utfärdande av intyget, omfattning och giltighet av intyget samt, vid
återkallelse av intyget, en motivering av beslutet.

Förordning (2007:453).

9 §

Om Järnvägsstyrelsen har återkallat B-delen av ett säkerhetsintyg en-

ligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall styrelsen genast underrätta
den säkerhetsmyndighet inom EES eller i Schweiz som har utfärdat A-delen
av intyget.

Förordning (2007:453).

10 §

Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare enligt 3 kap. 7 § järn-

vägslagen (2004:519) skall vara uppdelat i en A- och en B-del.

A-delen skall innehålla ett godkännande av infrastrukturförvaltarens sä-

kerhetsstyrningssystem enligt 2

kap. 5

§ första stycket järnvägslagen

(2004:519) och B-delen skall innehålla ett godkännande av att de övriga
krav som ställs för att få säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen
uppfylls.

Förordning (2007:453).

11 §

När Järnvägsstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat ett

säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, skall styrelsen inom en månad
underrätta Europeiska järnvägsbyrån.

Underrättelsen skall innehålla infrastrukturförvaltarens namn och adress,

dag för utfärdandet av tillståndet, omfattningen och giltigheten av tillståndet
samt, vid återkallelse av tillståndet, en motivering av beslutet.

Förordning

(2007:453).

Bemyndigande

12 §

Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om prövningen av säker-

hetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd
enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen samt om omprövning av tillstånd eller villkor
enligt 3 kap. 9 § järnvägslagen.

Förordning (2007:453).

4 kap. Rätt att utföra och organisera persontrafik på
järnvägsnät som förvaltas av staten

1 §

SJ AB har rätt att utföra och organisera persontrafik på järnvägsnät

som förvaltas av staten.

A-Banan Projekt Aktiebolag har rätt att utföra och organisera persontrafik

mellan Stockholms centralstation och Rosersberg. A-Banan Projekt Aktie-

background image

9

SFS 2007:453

bolag har rätt att efter regeringens medgivande överföra denna rätt att utföra
persontrafik till annan.

Regeringen kan inskränka den rätt att utföra och organisera persontrafik

SJ AB har enligt första stycket, om trafiken konkurrerar med trafik som sta-
ten har upphandlat enligt 5 § eller med trafik som bedrivs av en trafikhuvud-
man.

1 a §

Järnvägsföretag har rätt att utföra och organisera nattågs- eller char-

tertrafik som bedrivs på kommersiella villkor på järnvägsnät som förvaltas
av staten.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519),

dock inte en trafikhuvudman, har rätt att organisera sådan trafik som avses i
första stycket.

Förordning (2007:121).

2 §

Rikstrafiken har rätt att organisera persontrafik som skall upphandlas

enligt 5 § på järnvägsnät som förvaltas av staten.

3 §

En trafikhuvudman har rätt att inom länet utföra och organisera lokal

och regional persontrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten. Regeringen
får besluta att en trafikhuvudman även får utföra och organisera persontrafik
i angränsande län om det kan antas dels att den lokala och regionala trafiken
därigenom skulle förbättras för trafikanterna, dels att detta inte skulle leda
till ett mindre effektivt totalt utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.

Om förutsättningarna för att bedriva kommersiell persontrafik eller av sta-

ten upphandlad trafik inte väsentligen påverkas, kan regeringen besluta att
trafikhuvudmän i olika län som samverkar i fråga om persontrafik inom lä-
nen skall ha gemensam rätt att utföra och organisera denna trafik.

4 §

Om SJ AB eller trafikhuvudmännen inte ansöker om infrastruktur-

kapacitet för persontrafik på en del av järnvägsnät som förvaltas av staten,
får regeringen besluta att annan får utföra och organisera persontrafik på
denna del.

Banverket får besluta att även annan får bedriva till sin omfattning obe-

tydlig persontrafik, såsom trafik med museijärnvägsfordon, på järnvägsnät
som förvaltas av staten.

5 § Regeringen kan besluta att sådan persontrafik på järnvägsnät som för-
valtas av staten, som inte är lokal eller regional och för vilken det saknas för-
utsättningar för kommersiell drift, skall upphandlas. När ett avtal om upp-
handlad persontrafik upphör att gälla avgör regeringen om trafiken skall
upphandlas på nytt.

Den som staten har upphandlat persontrafik från har rätt att utföra och or-

ganisera den upphandlade trafiken.

5 kap. Tillträde till järnvägsnät

Beskrivning av järnvägsnät

1 §

En beskrivning av järnvägsnät enligt 6

kap. 5

§ järnvägslagen

(2004:519) skall bland annat innehålla

background image

10

SFS 2007:453

1. uppgift om beskaffenheten hos infrastrukturen,
2. uppgift om vilka krav som ställs på järnvägsfordon för att få nyttjas på

infrastrukturen,

3. principer för avgifter och taxor,
4. principer för kapacitetstilldelningen,
5. uppgift om inom vilken tid och på vilket sätt ansökan om kapacitet

skall göras,

6. principer för samordning,
7. uppgift om i vilken utsträckning tåglägen skall utnyttjas och hur tidi-

gare utnyttjandegrad av tåglägen beaktas vid tilldelningen,

8. planerade banarbeten, och
9. uppgift om att infrastruktur reserverats för viss järnvägstrafik.
Prioriteringskriterier i beskrivningen skall vara utformade så att de med-

ger ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen, varvid betydelsen av snabba
godstransporter särskilt skall beaktas.

1 a § Järnvägsstyrelsen får för infrastrukturförvaltare som omfattas av
6 kap. 24 § järnvägslagen (2004:519) meddela föreskrifter om undantag från
de krav som uppställs på en järnvägsnätsbeskrivning enligt 1 §.

Förordning

(2007:453).

2 § Beskrivningen av järnvägsnät skall offentliggöras senast fyra månader
innan tidsfristen för ansökan om infrastrukturkapacitet löper ut.

Tidsplan för tilldelningsförfarandet

3 § En infrastrukturförvaltare skall upprätta en tågplan en gång per kalen-
derår.

4 § Tågplanen skall börja gälla klockan 24.00 den andra lördagen i decem-
ber. Om en ändring eller justering av tågplan genomförs därefter skall denna
ändring genomföras klockan 24.00 den andra lördagen i juni och vid sådana
andra tidpunkter mellan dessa datum som behövs. Infrastrukturförvaltarna
får komma överens om datum och skall informera Järnvägsstyrelsen om
överenskommelsen. Styrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas
kommission om överenskommelsen, om ändringen kan påverka internatio-
nell trafik.

5 § Sista ansökningsdagen för ansökan om infrastrukturkapacitet får inte
infalla tidigare än tolv månader innan tågplanen börjar gälla.

6 § En infrastrukturförvaltare skall i samarbete med övriga infrastruktur-
förvaltare ha organiserat preliminära tåglägen för internationell trafik enligt
6 kap. 4 § järnvägslagen (2004:519) senast elva månader innan tågplanen
börjar gälla.

7 § En infrastrukturförvaltare skall utarbeta ett förslag till tågplan senast
fyra månader efter det att tidsfristen för ansökan löpt ut.

background image

11

SFS 2007:453

Kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan

8 § En kapacitetsanalys enligt 6 kap. 6 § järnvägslagen (2004:519) skall
innehålla en identifiering av de brister som orsakar överbelastning på infra-
strukturen samt förslag på metoder för att åtgärda dessa brister.

Analysen skall vara avslutad inom sex månader efter det att infrastruktu-

ren har förklarats som överbelastad enligt 6 kap. 13 § järnvägslagen. Analy-
sen skall genast ges in till Järnvägsstyrelsen.

9 § Infrastrukturförvaltaren skall senast sex månader efter det att kapaci-
tetsanalysen avslutats presentera en kapacitetsförstärkningsplan och genast
ge in den till Järnvägsstyrelsen. Planen skall upprättas efter samråd med dem
som använder den överbelastade infrastrukturen och skall ange

1. orsakerna till överbelastning,
2. den sannolika framtida trafikutvecklingen,
3. hinder för infrastrukturutveckling, samt
4. alternativ och kostnader för kapacitetsförstärkning, inklusive sannolika

ändringar av tillträdesavgifter.

Kapacitetsförstärkningsplanen skall också innehålla en kostnads- och

nyttoanalys för möjliga åtgärder samt uppgift om vilka åtgärder infrastruk-
turförvaltaren utifrån denna analys avser att vidta samt en tidsplan för detta
arbete.

Om det finns en upprättad kapacitetsförstärkningsplan och denna plan

håller på att genomföras behöver någon ny kapacitetsanalys och kapacitets-
förstärkningsplan inte göras.

Bemyndigande

10 § Järnvägsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. beskrivningen av järnvägsnät,
2. tidsplanen för tilldelningen,
3. tågplanen,
4. kapacitetsanalysen,
5. kapacitetsförstärkningsplanen,
6. ansökningarna om kapacitet och om kapacitetstilldelningen i övrigt,
7. förfarandet för tillhandahållande av tjänster, samt
8. kraven för att infrastrukturförvaltare skall kunna medges lättnader en-

ligt 6

kap. 24

§ andra stycket järnvägslagen (2004:519).

Förordning

(2007:453).

6 kap. �vrigt

Redovisning av järnvägsverksamhet

1 § Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om bokföring och redovis-
ning av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519).

Avgifter

2 § Banverket får ta ut avgifter enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

background image

12

SFS 2007:453

Underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnvägsnät som förvaltas av
staten

�verföring

3 § Om ägaren till en järnvägsspåranläggning begär det, får Banverket be-
sluta att anläggningen eller del av den skall förvaltas av staten genom Ban-
verket.

Innan beslut fattas, skall Banverket samråda med berörda länsstyrelser,

trafikhuvudmän och andra spårinnehavare som berörs.

Underhåll

4 § Banverkets underhåll av del av järnvägsnät som förvaltas av staten får
upphöra när trafiken är av endast obetydlig omfattning.

Innan Banverket beslutar om att underhållet skall upphöra, skall verket

samråda med berörda länsstyrelser, kommuner, trafikhuvudmän och järn-
vägsföretag.

5 § Banverket får besluta att återuppta underhållet av del av järnvägsnät
som förvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas på järn-
vägarna i tillräcklig omfattning.

Innan Banverket beslutar om att underhållet skall återupptas, skall verket

samråda med berörda länsstyrelser, kommuner, trafikhuvudmän och järn-
vägsföretag.

Nedläggning

6 § Banverket får besluta att del av järnvägsnät som förvaltas av staten och
som inte underhålls skall läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas först
tre år efter beslutet om att Banverkets underhåll skall upphöra.

Innan Banverket beslutar om nedläggning, skall verket samråda med För-

svarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter samt med de järn-
vägsföretag som bedriver eller har bedrivit trafik på den aktuella delen av
järnvägsnätet under det senaste året.

Upplåtelse

7 § Om Banverket inte avser att underhålla en del av järnvägsnät som för-
valtas av staten, får verket upplåta den delen med nyttjanderätt. Innan upplå-
telse sker, skall Banverket samråda med berörda länsstyrelser, kommuner,
trafikhuvudmän och järnvägsföretag.

Som villkor för upplåtelsen skall gälla att nyttjanderättshavaren skall

överta ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investe-
ringar som behövs för nyttjandet samt ansvaret som järnvägens innehavare
enligt järnvägstrafiklagen (1985:192).

För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstill-

stånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519).

Förordning (2007:453).

background image

13

SFS 2007:453

Bemyndiganden m.m.

8 § Banverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för
tillämpningen av 3�7 §§.

8 a § Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen
(2004:519) skall till Banverket lämna sådana uppgifter som behövs för för-
valtningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet enligt 8 kap. 3 b §
järnvägslagen.

Banverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas

enligt första stycket samt sådana verkställighetsföreskrifter som behövs för
tillämpningen.

Förordning (2007:453).

Marknadskontroll

9 § Järnvägsstyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kom-
mission om att åtgärder vidtagits trots förekomsten av EG-försäkran eller
EG-kontrollförklaring enligt 8 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519). I under-
rättelsen skall Järnvägsstyrelsen ange skälen till beslutet.

Om underrättelsen avser komponenter skall Järnvägsstyrelsen särskilt

ange om åtgärden beror på

1. att de väsentliga kraven inte har uppfyllts,
2. att de europeiska specifikationerna tillämpats på ett felaktigt sätt, eller
3. att de europeiska specifikationerna är otillräckliga.

Register

10 § De register över infrastruktur och järnvägsfordon som avses i 8 kap.
8 § järnvägslagen (2004:519) skall för varje delsystem, eller del av delsys-
tem, innehålla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras överens-
stämmelse med de egenskaper som föreskrivs i de tekniska specifikationer
för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § första stycket.

En kopia av dessa register skall överlämnas till berörda stater och till

europeiska organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet.

Järnvägsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registren.

11 §

Har upphävts genom förordning (2007:453).

Prövning av tvister

12 § Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för att en-
ligt 8 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519) hänskjuta tvister om infrastruktur-
förvaltares beslut till styrelsen.

�verklagande

13 §

Banverkets beslut i frågor som avses i 6 § får överklagas hos rege-

ringen. �vriga beslut av Banverket i frågor enligt järnvägslagen (2004:519)
eller denna förordning får inte överklagas.

background image

14

SFS 2007:453

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

I järnvägslagen (2004:519) finns bestämmelser om överklagande av till-

synsmyndighetens beslut.

1. Denna förordning

7 träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar,
b) förordningen (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet,
c) förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranlägg-

ningar m.m., och

d) förordningen (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg.
3. Ett beslut enligt 11, 12 eller 15 § förordningen om statens spåranlägg-

ningar som regeringen meddelat före ikraftträdandet gäller som ett beslut en-
ligt de nya föreskrifterna.

4. Ett beslut enligt 14 § första stycket förordningen om statens spår-

anläggningar som Tågtrafikledningen meddelat före ikraftträdandet gäller
som ett regeringens beslut enligt de nya föreskrifterna och ett beslut enligt
14 § andra stycket i samma förordning gäller som ett Banverkets beslut en-
ligt de nya föreskrifterna.

5. Ett beslut enligt 14 § andra stycket förordningen om statens spåranlägg-

ningar som Tågtrafikledningen meddelat före ikraftträdandet gäller som ett
Banverkets beslut enligt de nya föreskrifterna.

6. Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om när bestämmelserna om

beskrivning av järnvägsnät och tilldelningsförfarande i 6 kap. järnvägslagen
(2004:519) och 5 kap. denna förordning samt bestämmelserna om avgifter i
7 kap. järnvägslagen skall tillämpas första gången. Till dess skall bestäm-
melserna i förordningen om statens spåranläggningar, förordningen om till-
delning av spårkapacitet och förordningen om avgifter för trafik på statens
spåranläggningar m.m. tillämpas.

7. Vid prövningen av mål och ärenden enligt förordningen om statens

spåranläggningar, förordningen om tilldelning av spårkapacitet, förord-
ningen om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m., och förord-
ningen om järnvägssystem för höghastighetståg som anhängiggjorts före
ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Denna förordning

8 träder i kraft den 30 april 2007. Bestämmelserna skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2007.

1. Denna förordning

9 träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Vid prövning av mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraft-

trädandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

7 2004:526.

8 2007:121.

9 2007:453.