SFS 2007:500 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

070500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)

skall ha följande lydelse.

2 §

1

Totalförsvarets pliktverk, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden,

Statens person- och adressregisternämnd, Migrationsverket, Kronofogde-
myndigheten, Försäkringskassan och kommun, med undantag för social-
tjänsten, skall underrätta Skatteverket om den adress en person har så snart
det finns anledning att anta att adressen inte är registrerad i folkbokföringen.
Underrättelse behöver inte lämnas om det är uppenbart att adressen är tillfäl-
lig eller av annat skäl inte skall registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:769.

SFS 2007:500

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

6

SFS 2007:477�514

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007