SFS 2007:501 Förordning om ändring i förordningen (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

070501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1437) med
instruktion för Jämställdhetsnämnden;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (1991:1437) med instruktion

för Jämställdhetsnämnden skall ha följande lydelse.

26 §

1

Av de övriga sex ledamöterna utses

� en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
� en efter förslag av Arbetsgivarverket,
� en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
� en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
� en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation och
� en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.
Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:516.

SFS 2007:501

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007