SFS 2007:502 Förordning om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

070502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1389) med
instruktion för Ungdomsstyrelsen;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1389) med instruktion

för Ungdomsstyrelsen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Ungdomsstyrelsen handlägger ärenden och fattar beslut enligt för-

ordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integra-
tion, förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebyg-
ger och motverkar diskriminering samt förordningen (2002:1058) om stat-
ligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och
andra liknande grupperingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:502

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007