SFS 2007:505 Förordning om ändring i förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration

070505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:216) om
statsbidrag till organisationer som främjar
integration;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 10�17 §§ förordningen (2000:216) om

statsbidrag till organisationer som främjar integration skall ha följande ly-
delse.

7 §

Verksamhetsbidrag får lämnas till verksamhet som främjar integration.

Bedömning av verksamhetsbidraget skall göras med utgångspunkt från de

mål som regeringen anger i regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen.

10 §

Bedömning av projektbidraget skall göras med utgångspunkt från de

mål och prioriteringar som regeringen anger i regleringsbrev för Ungdoms-
styrelsen.

11 §

Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Ungdomssty-

relsen.

12 §

1

Statsbidrag beviljas för ett år i sänder och betalas ut kvartalsvis i för-

skott. Bidrag för andra halvåret 2007 betalas ut senast den 30 juni 2007.

För projektbidrag kan dock Ungdomsstyrelsen besluta om andra utbetal-

ningsperioder.

13 §

En organisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall

lämna Ungdomsstyrelsen de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser
och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.

14 §

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas

ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Ungdomsstyrelsen får besluta att bidrag skall betalas tillbaka,
1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter

som avses i 13 §.

1

Senaste lydelse 2007:155.

SFS 2007:505

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:505

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15 §

Ungdomsstyrelsen skall senast den 15 april varje år lämna en samlad

redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till
bidragets syfte och de mål som angetts i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev.

16 §

Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överkla-

gas.

17 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)