SFS 2007:506 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

070506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 6 §§ förordningen (2001:720) om be-

handling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgar-
skapslagstiftningen skall ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid

automatiserad behandling av personuppgifter i Migrationsverkets, Rikspo-
lisstyrelsens och polismyndigheternas samt utlandsmyndigheternas verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Med verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen en-

ligt första stycket avses

1. verksamhet som gäller utlänningars vistelse i och avlägsnande från lan-

det,

2. verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i landet,
3. mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,
4. verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som enligt lag eller

annan författning handläggs av Migrationsverket,

5. verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt

medborgarskap,

6. verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av utlänningar som

enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter

enligt denna förordning.

2 §

2

Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av

personuppgifter som verket utför, Rikspolisstyrelsen för den behandling som
styrelsen utför och polismyndigheten för den behandling som myndigheten
utför. Migrationsverket är även personuppgiftsansvarigt för den behandling
som en utlandsmyndighet utför.

6 §

3

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och utlandsmyndigheter får ha

direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister. Myndigheternas

1

Senaste lydelse 2006:124.

2

Senaste lydelse 2006:124.

3

Senaste lydelse 2006:124.

SFS 2007:506

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:506

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

direktåtkomst skall begränsas till att endast avse personuppgifter som en
tjänsteman oundgängligen behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter i
verksamhet enligt 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)