SFS 2007:507 Förordning om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

070507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:864) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:864) med länssty-

relseinstruktion

dels

att 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 60 och 61 §§,

samt närmast före 60 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om:

1. naturvård och miljöskydd,
2. social omvårdnad,
3. kommunikationer,
4. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
5. lantbruk,
6. rennäring m.m. i förekommande fall,
7. fiske,
8. jämställdhet mellan kvinnor och män,
9. kulturmiljö,
10. regional utveckling,
11. hållbar samhällsplanering och boende,
12. civilt försvar, fredstida krishantering och räddningstjänst,
13. mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd

m.m.

Mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehålls-
tillstånd m.m.

60 §

Länsstyrelsen skall verka för att det finns beredskap och kapacitet hos

kommunerna att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd
samt därvid verka för regional samverkan. Länsstyrelsen skall, med utgångs-
punkt från Migrationsverkets bedömning av behov, överlägga med kommu-
nerna om ett sådant mottagande samt inge underlag om detta till Migrations-
verket, som träffar överenskommelser med kommunerna om mottagande av
skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 3 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS 2007:507

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:507

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

61 §

Länsstyrelsen skall följa upp kommunernas introduktion för skydds-

behövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna har rätt
till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyk-
tingmottagande m.m. samt verka för regional samverkan om introduktionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)