SFS 2007:508 Förordning om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

070508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:989) om statligt
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 4�9 §§ förordningen (2002:989) om statligt

stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering skall ha
följande lydelse.

4 §

Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter

ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder.

5 §

Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om

det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

6 §

En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning

skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Ungdomsstyrel-
sen lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.

7 §

Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd om

1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådana uppgifter som avses i

6 §.

8 §

Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

9 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

SFS 2007:508

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:508

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)