SFS 2007:510 Förordning om ändring i förordningen (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010

070510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:203) om den
Europeiska flyktingfonden för perioden 2005�
2010;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2005:203) om den

Europeiska flyktingfonden för perioden 2005�2010 skall ha följande ly-
delse.

2 §

Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets beslut om in-

rättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005�2010 skall prövas
av Migrationsverket.

5 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:510

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007