SFS 2007:513 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

070513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2005:568) om särskild utbildning av lärare i
yrkesämnen, dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:568) om särskild

utbildning av lärare i yrkesämnen

dels

att förordningen som gäller till utgången av år 2008 skall fortsätta att

gälla till och med den 31 december 2009,

dels

att 1, 5, 6 och 8�12 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar på

grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som
syftar till att studenterna skall avlägga lärarexamen med inriktning mot
undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande.

5 §

För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna förordning i

stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
7 kap. 5, 7�11, 25 och 28�31 §§ högskoleförordningen (1993:100). Det-
samma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till
5 och 7 §§ i samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som upp-
ställs i denna förordning.

6 §

Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställ-

ning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen
(1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet har

förutsättningar att avlägga en lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i
gymnasieskolan eller motsvarande, och

2. är anställd som lärare hos en huvudman för en gymnasieskola eller

kommunal vuxenutbildning inom det offentliga skolväsendet eller för mot-
svarande utbildning vid en fristående skola eller en riksinternatskola enligt
skollagen.

En sökande som har behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt

2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen är också behörig, om utbildningen
leder till att han eller hon blir behörig att undervisa inom ytterligare ett eller
flera ämnen eller inriktningar.

SFS 2007:513

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:513

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 §

Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande urvals-

grunder skall användas i stället för det som anges i 7 kap. 12 § andra stycket,
13�19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §

högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och
3. arbetslivserfarenhet.
Högskolan får meddela föreskrifter om vilka av urvalsgrunderna som

skall användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt det som anges i

7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen.

9 §

Högskolan får meddela föreskrifter om inom vilken tid och i vilken

ordning den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning
skall anmäla det.

Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1 augusti 2005�

den 30 juni 2009.

10 §

Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och får pågå längst till

och med den 31 december 2009. Den sammanlagda omfattningen av utbild-
ningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare ut-

bildning och arbetslivserfarenhet.

11 §

Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall

inte gälla för utbildningarna.

12 §

Till �verklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en

högskola överklagas, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i

7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.
Beslut av �verklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 10 § skall en poäng mot-

svaras av en och en halv högskolepoäng.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)