SFS 2007:514 Förordning om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

070514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:224) om
högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare
som saknar lärarexamen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 6, 9 och 13 §§ förordningen (2007:224) om

högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen
skall ha följande lydelse.

6 §

För behörighet till utbildning gäller 7 och 8 §§ i denna förordning i

stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
7 kap. 5, 7�11, 25 och 28�31 §§ högskoleförordningen (1993:100). Det-
samma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till
5 och 7 §§ samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som upp-
ställs i denna förordning.

9 §

Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande urvals-

grunder skall användas i stället för vad som anges i 7 kap. 12 § andra
stycket, 13�19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §

högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och
3. arbetslivserfarenhet.
Högskolan beslutar vilka av urvalsgrunderna som skall användas.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges

i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen.

13 §

Till �verklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en

högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i

7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.
Beslut av �verklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

SFS 2007:514

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:514

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)