SFS 2007:515 Myndighetsförordning

070515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Myndighetsförordning;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under rege-

ringen.

Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från

denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Myndighetens ledning

2 §

En myndighet leds av

1. en myndighetschef (enrådighetsmyndighet),
2. en styrelse (styrelsemyndighet), eller
3. en nämnd (nämndmyndighet).
Myndighetens ledningsform anges i myndighetens instruktion eller i nå-

gon annan författning.

Ledningens ansvar

3 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktel-
ser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redo-
visas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar
väl med statens medel.

4 §

Myndighetens ledning skall

1. besluta en arbetsordning,
2. i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs om myn-

dighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighets-
chef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

3. besluta en verksamhetsplan för myndigheten,
4. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll

som fungerar på ett betryggande sätt, och

5. avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse

eller som avser föreskrifter, om ärendena inte skall avgöras av personal-
ansvarsnämnden enligt 25 §.

SFS 2007:515

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:515

Delegering

5 §

Andra ärenden än de som avses i 4 § får

1. i styrelsemyndigheter avgöras av myndighetschefen eller, om inte sty-

relsen bestämt något annat, av den som myndighetschefen bestämmer,

2. i enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter avgöras av den som

ledningen bestämmer.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

6 §

Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.

Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och

andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som
helhet.

Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksam-

het och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för
verksamheten.

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 §

Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verk-

samheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete,
ställa den personal till förfogande för deltagandet som regeringen begär och
fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för
samarbetet.

Myndighetens arbetsgivarpolitik

8 §

Myndigheten skall

1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den stat-

liga arbetsgivarpolitiken,

2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställ-

das kompetens och erfarenhet.

Särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter

Insynsråd

9 §

Om regeringen har bestämt att det skall finnas ett insynsråd vid myn-

digheten, skall rådet utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen
råd.

Insynsrådet består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.
Myndighetschefen skall vara ordförande i insynsrådet och hålla rådet in-

formerat om verksamheten.

background image

3

SFS 2007:515

Särskilda bestämmelser för styrelsemyndigheter

Styrelsens sammansättning

10 §

Styrelsen består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.

En av ledamöterna skall vara ordförande i styrelsen och en skall vara vice
ordförande.

Myndighetschefen skall ingå i styrelsen, men inte vara dess ordförande

eller vice ordförande.

Beslutförhet

11 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

12 §

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

Myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen

13 §

Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och skall sköta den lö-

pande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.

Myndighetschefen skall hålla styrelsen informerad om verksamheten,

förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Myndighetschefen skall under styrelsen svara för myndighetens arbets-

givarpolitik enligt 8 § och företräda myndigheten som arbetsgivare.

Särskilda bestämmelser för nämndmyndigheter

Nämndens sammansättning

14 §

Nämnden består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.

En av ledamöterna skall vara ordförande i nämnden och en skall vara vice
ordförande.

Beslutförhet

15 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

16 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

background image

4

SFS 2007:515

Kansli

17 §

Om regeringen har bestämt att myndigheten skall ha ett kansli, skall

det ledas av en chef som skall följa de direktiv och riktlinjer som nämnden
beslutar.

18 §

Om regeringen har bestämt att en myndighet skall upplåta lokaler och

sköta administrativa eller handläggande uppgifter åt en nämndmyndighet,
ansvarar den förstnämnda myndigheten inför regeringen för de uppgifter
som den skall sköta.

De båda myndigheterna skall närmare reglera upplåtelsen av lokaler och

fördelningen av uppgifter i en överenskommelse.

�rendenas handläggning

Kostnadsmässiga konsekvenser

19 §

Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna be-

gränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.

Föredragning

20 §

�rendena skall avgöras efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att

ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behö-
ver föredras.

Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas

upp till dess att ärendet hunnit föredras.

Myndighetens beslut

21 §

För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande, och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet.

Anställningar och uppdrag

22 §

Ledamöter i styrelser, nämnder och insynsråd utses av regeringen för

en bestämd tid.

Regeringen utser även ordförande i styrelser och nämnder.

23 §

Myndighetschefen anställs av regeringen. Detsamma gäller en myn-

dighets överdirektör.

Annan personal anställs av myndigheten.

background image

5

SFS 2007:515

24 §

Myndighetschefen skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens

ställe när han eller hon inte är i tjänst. Om myndigheten har en överdirektör,
är överdirektören myndighetschefens ställföreträdare.

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den utsträck-

ning som myndighetschefen bestämmer.

Personalansvarsnämnd

25 §

Om regeringen har bestämt att det skall finnas en personalansvars-

nämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när an-

ställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Myndighetschefen skall vara ordförande i personalansvarsnämnden.

Nämnden skall i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som
myndigheten utser.

26 §

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälf-

ten av de andra ledamöterna är närvarande.

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

27 §

Myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt verksamhetsom-

råde.

I förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot

staten och i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. finns
särskilda bestämmelser om vem som för statens talan.

�&tgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

28 §

Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredo-

visning innehåller någon invändning, skall myndigheten redovisa för rege-
ringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med an-
ledning av invändningen. Redovisningen skall lämnas inom en månad efter
det att revisionsberättelsen överlämnats.

�rendeförteckning

29 §

Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern

lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli fö-
regående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första

stycket.

�verklagande av beslut i ärenden om föreskrifter

30 §

Myndighetens beslut i ärenden om meddelande av föreskrifter som

avses i 8 kap. regeringsformen får inte överklagas.

background image

6

SFS 2007:515

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då verksförordningen

(1995:1322) skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)