SFS 2007:517 Lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

070517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen
(2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § patentlagen (1967:837)

2

i stäl-

let för dess lydelse enligt lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

8 §

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall

som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en
internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks
skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen
avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste
anges i patentkravet. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen
kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om
uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock
alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Be-
skrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning
av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt ma-
terial eller innebär användning av ett sådant material skall i de fall som
anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren
i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och

patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om
innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avse-
ende.

Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansö-

kan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange
grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall
godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är
riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den
som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden

också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slut-
ligt har avgjorts.

1

Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194.

2

Lagen omtryckt 1983:433.

SFS 2007:517

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:517

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsda-

gen enligt 8 b eller 8 c § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)