SFS 2007:518 Lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)

070518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:625) om ändring i
patentlagen (1967:837);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 82 och 91

§§ patentlagen

(1967:837)

2

i stället för deras lydelse enligt lagen (2006:625) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

82 §

Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom

tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut
att meddela patentet till patentmyndigheten har

� gett in en översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den

text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket, och

� betalat en avgift för offentliggörandet.
Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätt-

hållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om
den ändrade texten.

Patentkraven skall alltid ges in i översättning till svenska. Har patentet

meddelats på tyska eller franska, skall beskrivningen ges in i översättning
till svenska eller engelska.

�versättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte

hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den euro-
peiska patentansökan.

Har översättningen getts in och avgiften betalats inom föreskriven tid och

har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet eller
beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller
begränsas, skall det kungöras av patentmyndigheten.

91 §

Om sökanden eller patenthavaren ger in en rättelse av en översättning

som avses i 82 § till patentmyndigheten och betalar en avgift för offentliggö-
randet av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare.
En rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ur-
sprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har rättelsen inkommit och av-
giften betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och
en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

Om sökanden ger in en rättelse av en översättning som avses i 88 § och

betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, skall

1

Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194.

2

Lagen omtryckt 1983:433.

SFS 2007:518

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:518

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översätt-
ningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den
rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan en rättad översättning blev gällande, i god tro börjat ut-

nyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt den tidigare
översättningen inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt
eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt som anges
i 74 § andra och tredje styckena.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)