SFS 2007:519 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

070519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)

1

dels

att 6 och 29 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 4, 5, 7, 9, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 50, 52, 53, 56, 58, 60�62, 64,

65 och 67 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att bilagan till kungörelsen skall ha följande lydelse,

dels

att det i kungörelsen skall föras in två nya paragrafer, 36 a och

36 b §§, och närmast före 36 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

1 §

Svensk patentansökan ges in till patent- och registreringsverket (Pa-

tentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Sverige ges in till en myndig-

het eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsam-
arbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myn-
dighet. Bestämmelser om Patentverket som mottagande myndighet finns i
51�56 §§.

När det i denna kungörelse hänvisas till tillämpningsföreskrifterna till

konventionen om patentsamarbete avses tillämpningsföreskrifterna i deras
lydelse per den 1 juli 2007.

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte nå-

got annat sägs, endast

1. svensk patentansökan,
2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 § patentlagen

(1967:837) eller upptagits till handläggning enligt 38 § samma lag,

3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 § patentlagen.

2 §

2

En svensk patentansökan skall bestå av en skrivelse (ansökningshand-

ling) med bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller sökan-

dens ombud och innehålla

1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud,

även ombudets namn och adress,

2. uppfinnarens namn och adress,
3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

1

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2

Senaste lydelse 2004:162.

SFS 2007:519

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:519

4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd

att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,

5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposi-

tion av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen (1967:837), och

6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.
Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas
1. en beskrivning av uppfinningen, innefattande ritningar som behövs för

att tydliggöra denna, patentkrav och ett sammandrag,

2. om sökanden företräds av ombud, särskild fullmakt för ombudet, utom

då ombudet befullmäktigats i ansökningshandlingen, och

3. om uppfinningen gjorts av någon annan än sökanden, uppgift om grun-

den för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § skall betalas i samband med an-

sökan.

4 §

3

Beskrivningen, patentkraven och sammandraget skall vara utförda i

svart maskinskrift eller svart tryck på vitt papper i format A 4 (210

�

297 mm). Ritningar skall vara utförda med mörka, företrädesvis svarta linjer
mot ljus, företrädesvis vit botten på hållbart material i format A 4. Beskriv-
ningen och därtill hörande ritningar liksom patentkraven och sammandraget
skall vara utförda i form som lämpar sig för mångfaldigande.

5 §

För att erhålla sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen

(1967:837) skall sökanden inom tre månader från ingivningsdagen för pa-
tentansökan enligt 8 b eller 8 c § patentlagen skriftligen begära detta hos Pa-
tentverket och betala en av granskningsmyndigheten fastställd avgift. Om
patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av granskningsmyn-
digheten, skall begäran åtföljas av en översättning av ansökan till ett språk
som Patentverket bestämmer.

Kan flera myndigheter komma i fråga att utföra en sådan granskning som

avses i första stycket och vill sökanden bestämma vilken av dessa som skall
utföra granskningen, skall han eller hon i sin begäran ange denna myndighet.

En begäran enligt första stycket skall anses återkallad, om patentansökan

och föreskriven översättning inte vid utgången av den frist som anges i för-
sta stycket uppfyller de formkrav som gäller för en internationell patentansö-
kan.

7 §

4

Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.
I diariet antecknas för varje ansökan
1. ansökans diarienummer,
2. de klasser till vilka ansökan hänförts,
3. ansvarig handläggare,
4. sökandens namn och adress,
5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,
6. uppfinnarens namn och adress,
7. uppfinningens benämning,

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2003:1071.

background image

3

SFS 2007:519

8. uppgift om ansökan är en svensk patentansökan, en internationell pa-

tentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

9. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt

8 b eller 8 c § patentlagen (1967:837),

10. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella in-

givningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller
kom in enligt 38 § samma lag,

11. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansö-

kan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen el-
ler, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den
europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för
omvandling,

12. om prioritet begärts, var den åberopade tidigare ansökan getts in, da-

gen för denna ansökan och ansökans nummer,

13. om ansökan har erhållits genom delning eller utbrytning, stamansö-

kans diarienummer,

14. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit

en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

15. om ansökan blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patent-

lagen, dagen för detta,

16. om panträtt upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för

ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

17. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella an-

sökningsnumret,

18. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europe-

iska patentansökans nummer,

19. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter, och
20. i ärendet fattade beslut.

9 §

Om en patentsökt uppfinning har övergått till någon annan, får överlå-

taren eller den nya innehavaren hos Patentverket begära att rättsövergången
antecknas i patentansökningsdiariet. I begäran skall anges grunden för rätts-
övergången.

Patentverket får meddela föreskrifter om i vilka fall överlåtaren eller den

nya innehavaren skall styrka rättsövergången.

21 §

5

Med grundhandling förstås i denna kungörelse, när det gäller en

svensk patentansökan, en patentansökan som tas upp till handläggning enligt
38 § patentlagen (1967:837) och en europeisk patentansökan som begärs
omvandlad, beskrivningen med tillhörande ritningar och patentkraven på
svenska, danska eller norska, som förelåg på ansökans ingivningsdag enligt
8 b eller 8 c § patentlagen. Om det inte fanns någon sådan handling vid
denna tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning med tillhörande
ritning och patentkrav på svenska anses som grundhandling, i den mån inne-
hållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg vid nämnda tidpunkt.

I fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patent-

lagen skall som grundhandling anses följande.

5

Senaste lydelse 1993:1312. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

4

SFS 2007:519

1. Om översättning krävs för att fullfölja ansökan, den översättning av be-

skrivningen, ritningarna och patentkraven som har getts in enligt 31 § pa-
tentlagen med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist
som gäller enligt 58 §.

2. Om ansökan är skriven på svenska, den avskrift av beskrivningen, rit-

ningarna och patentkraven på svenska som har getts in enligt 31 § patentla-
gen.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan

den i 58 § angivna fristen löpt ut och beslut har fattats om avslag eller under-
rättelse enligt 19 § första stycket patentlagen, skall med grundhandling för-
stås beskrivningen, ritningarna och patentkraven såsom de förelåg vid den
tidpunkt något av dessa beslut fattades.

25 §

6

Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan enligt 22 §

andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837) blir allmänt tillgängliga
innan patentet meddelats, skall sammandraget offentliggöras så snart dess
slutliga lydelse fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra delar
av ansökan tillsammans med sammandraget.

En kungörelse enligt 22 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla upp-

gift om

1. ansökans diarienummer och klass,
2. ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen,
3. uppfinningens benämning samt
4. sökandens och uppfinnarens namn och adress.
Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om
1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har getts in,
2. ingivningsdagen för denna ansökan samt
3. ansökans nummer.
Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i

kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § sjunde stycket patentlagen be-
gärt att prov från deponerat material skall lämnas ut endast till en särskild
sakkunnig, skall också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkraven i en internationell

patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det
att handlingarna i ärendet blivit allmänt tillgängliga, skall en kungörelse ut-
färdas om detta.

31 §

7

Patentverket skall framställa en patentskrift som avses i 21 § patent-

lagen (1967:837). Framställningen skall påbörjas snarast möjligt efter det att
sökanden har betalat meddelandeavgiften enligt 19 § andra stycket patentla-
gen. I patentskriften skall anges

1. vilken dag patentet meddelats,
2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt patentets publi-

ceringsnummer och klasser,

3. patenthavarens namn och adress,
4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,
5. uppfinnarens namn och adress,

6

Senaste lydelse 2004:162.

7

Senaste lydelse 2004:162.

background image

5

SFS 2007:519

6. den dag då ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt

22 § patentlagen,

7. om patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell pa-

tentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivnings-

dag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen,

9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internatio-

nella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag
ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma
lag,

10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den

dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonven-
tionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag
för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan
samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

11. uppgift om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan getts in, da-

gen för den ansökan och ansökans nummer,

12. uppfinningens benämning,
13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning,

stamansökans diarienummer,

14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den

institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har
gett depositionen, och

15. anförda publikationer.

33 §

8

När en invändning enligt 24 § patentlagen (1967:837) görs skall det

anges vad den grundas på. Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter
om innehållet i och handläggningen av invändningar.

Patentbegränsning m.m.

36 a §

När en begäran görs hos Patentverket om att ett patent skall begrän-

sas eller upphävas enligt 40 a § patentlagen (1967:837), skall patenthavaren
uppge om

1. det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska

patentkonventionen eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § patentlagen som
avser patentet,

2. det har gjorts en begäran om begränsning eller upphävande av patentet

enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, eller

3. patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betal-

ningssäkring eller om en tvist om överföring av patentet pågår vid en dom-
stol.

Inträffar något som avses i första stycket 1�3 efter det att en begäran om

begränsning eller upphävande har gjorts hos Patentverket men innan ärendet
slutligt avgjorts, skall patenthavaren underrätta Patentverket om detta utan
dröjsmål.

8

Senaste lydelse 1993:1312. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

6

SFS 2007:519

36 b §

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och

handläggningen av begäran om patentbegränsning eller upphävande av pa-
tent enligt 40 a § patentlagen (1967:837).

39 §

9

I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1�14.

Därutöver skall antecknas uppgifter om

1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,
2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande i ändrad

lydelse eller om begränsning eller upphävande av patentet eller om avslag på
en invändning, och

3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan gjorts om re-

gistrering samt panthavarens namn och adress.

40 §

10

Ett europeiskt patent skall föras in i registret när det europeiska pa-

tentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har
lämnat in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § första stycket för-
sta meningen patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i re-
gistret skall det antecknas dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt
beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket första
meningen patentlagen kommit in samt uppgifter motsvarande dem som
anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller be-

slutat att ett sådant patent skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas,
skall det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall då patentet skall upp-
rätthållas i ändrad lydelse eller begränsas gett in en översättning och betalat
avgiften enligt 82 § första stycket andra meningen patentlagen, skall det an-
tecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska pa-

tentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg
ett europeiskt patent som gäller i Sverige, skall beslutet antecknas i registret.

Om det ges in en rättelse av en översättning som avses i första eller andra

stycket, skall det antecknas när detta skett samt om rättelsen har föranlett en
kungörelse.

50 §

En talan som avses i 52 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) förs

av allmän åklagare, om inte regeringen för ett särskilt fall förordnar en an-
nan myndighet.

52 §

11

I sin egenskap av mottagande myndighet tar Patentverket emot,

kontrollerar och vidarebefordrar internationella patentansökningar i enlighet
med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till
denna.

Sökanden skall till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndig-

het betala

9

Senaste lydelse 1993:1312.

10

Senaste lydelse 1993:1312.

11

Senaste lydelse 2003:1071.

background image

7

SFS 2007:519

1. sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämp-

ningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad
från det att ansökan togs emot,

2. sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda före-

skrifter inom en månad från det att ansökan togs emot,

3. sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda före-

skrifter inom en månad från det att ansökan togs emot, och

4. sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26bis.3.d i

nämnda föreskrifter.

Om den avgift som avses i andra stycket trots anmodan inte har betalats

inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en må-
nad från det att föreläggandet skickades till sökanden betala det felande be-
loppet samt, om det inte gäller en avgift enligt andra stycket 4, en förse-
ningsavgift. En avgift som har betalats på detta sätt skall anses vara betald i
rätt tid.

Patentverket får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som av-

ses i andra stycket 2�4 samt den förseningsavgift som avses i tredje stycket.

53 §

12

En internationell patentansökan som ges in till Patentverket skall

vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansöknings-
handlingen får vara skriven på engelska även om ansökan i övrigt är skriven
på något annat språk.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden

till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med
regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamar-
bete. Om en sådan översättning inte har getts in inom fjorton månader från
den internationella ingivningsdagen eller ingivningsdagen för den ansökan
som åberopas som prioritetsgrundande, får Patentverket förelägga sökanden
att inom 16 månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en för-
seningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsav-
gift som anges i 52 § andra stycket 1.

56 §

Patentverket skall i enlighet med konventionen om patentsamarbete

och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen inter-
nationell patentansökan till den internationella byrån som nämns i 8 §, om
inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

58 §

Den frist som avses i 34 § patentlagen (1967:837) är fyra månader

från utgången av den frist för fullföljd av den internationella patentansökan
som anges i 31 § första stycket patentlagen.

60 §

13

En översättning som avses i 82 § första stycket första meningen pa-

tentlagen (1967:837) skall åtföljas av en uppgift om patentansökans num-
mer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. En över-
sättning som skall ges in enligt 82 § första stycket andra meningen patentla-
gen skall åtföljas av en uppgift om patentets nummer samt patenthavarens
namn och adress.

12

Senaste lydelse 2003:1071.

13

Senaste lydelse 1993:197. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

8

SFS 2007:519

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, skall någon översätt-

ning inte anses ingiven.

61 §

En översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) skall åtföl-

jas av en uppgift om ansökans nummer samt sökandens namn och adress.
Uppfylls inte detta, skall någon översättning inte anses ingiven.

62 §

En kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen

(1967:837) skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, be-
nämning på uppfinningen samt uppgift om när det europeiska patentverket
kungjort sitt beslut att meddela patentet, upprätthålla det i ändrad lydelse el-
ler begränsa det.

En kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen skall inne-

hålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, uppgift om vad sådan
uppfinning som anges i de översatta patentkraven avser, uppgift om ansö-
kans ingivningsdag samt, om prioritet yrkats, upplysning om det och om in-
givningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande.

64 §

14

Avgiften för offentliggörande av en översättning enligt 82 § patent-

lagen (1967:837) samt för offentliggörande av en rättelse av en sådan över-
sättning skall betalas med samma belopp som gäller för offentliggörande i
samband med meddelande av patent.

65 §

Om en europeisk patentansökan ges in till Patentverket, skall verket i

enlighet med regel 35.2 och regel 35.3 i tillämpningsföreskrifterna till den
europeiska patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandling-
arna, lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt under-
rätta det europeiska patentverket.

Patentverket skall i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkon-

ventionen och regel 37 i tillämpningsföreskrifterna till denna översända an-
sökan till det europeiska patentverket, om inte något annat följer av lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar.

67 §

15

En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett till-

läggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) skall vara skriven på
svenska.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och hand-

läggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentla-
gen.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007 i fråga om 40, 62

och 65 §§, den 2 juli 2007 i fråga om bilagan till kungörelsen och i övrigt
den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna skall, om inte annat följer av punkten 3, tilläm-

pas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

14

Senaste lydelse 1993:1312.

15

Senaste lydelse 1995:269.

background image

9

SFS 2007:519

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som

gjorts före ikraftträdandet gäller 5 och 7 §§, 21 § första stycket, 25 § andra
stycket och 31 § första stycket 8 i äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

10

SFS 2007:519

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

16

Avgiftslista

Avdelning A

Kronor

Meddelandeavgift

enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt

82 § patentlagen:

Grundavgift för offentliggörande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 100

� tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som
ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter
publiceringsformat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

� tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter
ingivningsdagen för ansökan, om antalet krav därmed överstiger
det antal för vilket ansökningsavgift har betalats . . . . . . . . . . . . .

150

Avdelning C

I ärende rörande meddelat patent utgår följande avgifter

Kronor

Förklaringsavgift

enligt 72 § patentlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Registreringsavgift

enligt 104 § patentlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Ansökan om anteckning

av ny eller ändrad innehavare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

av licens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

av adressändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Ansökan om begränsning eller upphävande av patent

enligt 40 a §

patentlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 500

16

Senaste lydelse 2007:253.