SFS 2007:520 Förordning om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

070520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i internationella
upphovsrättsförordningen (1994:193);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om internationella upphovsrättsförord-

ningen (1994:193)

dels

att 2, 7, 12 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 29 §, samt närmast

före 29 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas

1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett an-

nat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära
och konstnärliga verk (Bernunionen),

2. verk som först har getts ut i ett annat unionsland än Sverige,
3. verk som först har getts ut i ett land utanför unionen och därefter inom

trettio dagar i ett unionsland,

4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett an-

nat unionsland än Sverige,

5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat unionsland än Sverige, och
6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är

uppförd i ett annat unionsland än Sverige eller som på något annat sätt är fast
förenade med marken i ett sådant land.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt

sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte nå-
got annat visas.

Bestämmelserna i 26 n�26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk

av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat unions-
land än Sverige, om det andra unionslandet har genomfört en sådan ersätt-
ningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av lit-
terära och konstnärliga verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upp-

hovsrättslagen.

7 §

2

Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas

1

Senaste lydelse 1995:1275.

2

Senaste lydelse 1995:1275.

SFS 2007:520

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:520

1. verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige vilket är an-

slutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga lydelse el-
ler den ändrade lydelse som den fick i Paris den 24 juli 1971,

2. verk av den som har hemvist i ett land som avses i 1, om landet genom

sin lagstiftning likställer honom eller henne med sina egna medborgare när
det gäller tillämpningen av Världskonventionen,

3. verk av statslösa eller flyktingar som har sin vanliga vistelseort i ett

land som är anslutet till tilläggsprotokoll 1 till konventionen i dess ursprung-
liga eller ändrade lydelse, och

4. verk som först har getts ut i ett land som är anslutet till konventionen i

dess ursprungliga eller ändrade lydelse.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n�26 p och

44 a §§ upphovsrättslagen.

12 §

3

Bestämmelserna om upphovsrätt och rätt till fotografisk bild i upp-

hovsrättslagen skall tillämpas på

1. verk och fotografiska bilder som först har getts ut av Förenta natio-

nerna, något av Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av ame-
rikanska stater, och

2. outgivna verk och fotografiska bilder som någon av dessa organisatio-

ner får ge ut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n�26 p och

44 a §§ upphovsrättslagen.

18 §

4

Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas

på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat
land än Sverige som är anslutet till Världshandelsorganisationen och därmed
har godkänt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (ett
WTO-land).

Bestämmelserna i 26 n�26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk

av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land,
om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i
artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga
verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upp-

hovsrättslagen.

Kompletterande bestämmelser om ersättning vid
vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

29 §

Bestämmelserna i 26 n�26 p §§ upphovsrättslagen skall, utöver vad

som i övrigt gäller enligt denna förordning, tillämpas på verk av den som är
medborgare i ett annat land än Sverige, om det andra landet har genomfört
en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen
för skydd av litterära och konstnärliga verk och ger svenska rättighetshavare
rätt till ersättning enligt denna.

3

Senaste lydelse 1995:1275.

4

Senaste lydelse 1995:1275.

background image

3

SFS 2007:520

Bestämmelserna skall inte tillämpas om skyddstiden för verket har löpt ut

i rättighetshavarens hemland.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007