SFS 2007:521 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

070521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

3

dels

att 26 j § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 26 j § skall utgå,

dels

att 49 a, 60 och 61 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26 n�26 p §§, samt när-

mast före 26 n § en ny rubrik av följande lydelse.

Ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

26 n §

Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs

vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovsmannen rätt till ersätt-
ning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden
är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med originalkonstverk
avses

1. konstverk som har utförts av konstnären själv, eller
2. exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av

konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd.

Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om
1. försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger en tjugondel

av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. försäljningen avser ett alster av byggnadskonst, eller
3. försäljningen sker från en privatperson till ett museum som är öppet för

allmänheten och som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, om försäljningen
skett utan att en förmedlare som är yrkesmässigt verksam på konstmarkna-
den medverkat.

Om endast en person som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden

som säljare, förmedlare eller köpare deltar vid försäljningen, skall ersätt-
ningen betalas av denne. Har fler än en sådan person deltagit vid försälj-
ningen skall ersättningen betalas av säljaren. Om säljaren inte är yrkesmäs-

1

Prop. 2006/07:79, bet. 2006/07:NU13, rskr. 2006/07:195.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001

om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk
(följerätt) (EGT L 272,13.10.2001, s. 32, Celex 32001L0084).

3

Senaste lydelse av 26 j § 1995:1273.

SFS 2007:521

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:521

sigt verksam på konstmarknaden skall ersättningen i stället betalas av för-
medlaren.

26 o §

Ersättningen enligt 26 n § skall beräknas på försäljningspriset ex-

klusive mervärdesskatt och tas ut med

1. fem procent av den del av försäljningspriset som inte överstiger 50 000

euro,

2. tre procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan 50 000,01

och 200 000 euro,

3.

en procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan

200 000,01 och 350 000 euro,

4. en halv procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan

350 000,01 och 500 000 euro,

5. 0,25 procent av den del av försäljningspriset som överstiger 500 000

euro.

Ersättning enligt första stycket får tas ut med högst 12 500 euro.
Vid fastställande av vad som skall betalas i följerättsersättning skall om-

räkning av de belopp som anges i första och andra styckena från euro till
svenska kronor ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har
fastställt för den dag då försäljningen äger rum, eller, om försäljningen inte
sker på en svensk bankdag, den växelkurs som fastställts för närmast föregå-
ende svenska bankdag.

Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas eller efterges. Efter

upphovsmannens död är, trots 10 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken,
föreskrifterna om bodelning, arv och testamente tillämpliga på rätten.

26 p §

Endast organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän

på området har rätt att kräva in ersättningen. Organisationen skall kräva in
ersättningen och betala beloppet till den ersättningsberättigade, efter avdrag
för skälig ersättning till organisationen för dess omkostnader. Om organisa-
tionen inte kräver den ersättningsskyldige på ersättningen inom tre år efter
utgången av det kalenderår då försäljningen ägde rum, är fordringen preskri-
berad.

Den som är ersättningsskyldig skall på begäran av organisationen redo-

visa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de tre närmast
föregående kalenderåren.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år

efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgär-
der för att finna den ersättningsberättigade.

49 a §

4

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätt-
ten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och
oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-

farande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det

år då bilden framställdes.

4

Senaste lydelse 2005:757.

background image

3

SFS 2007:521

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16�20 a och 23 §§, 24 § första stycket, 25�26 b,
26 e, 26 k�28, 31�38, 41, 42, 42 a�42 f och 50�52 §§ skall tillämpas på bil-
der som avses i denna paragraf. �r en sådan bild föremål för upphovsrätt, får
denna rätt också göras gällande.

60 §

5

Bestämmelserna om upphovsrätt tillämpas på

1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i

Sverige,

2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom ri-

ket,

3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i

Sverige,

4. här uppfört byggnadsverk,
5. konstverk som utgör del av här belägen byggnad eller på annat sätt är

fast förenat med marken.

Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt rum,

om verket utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivning utomlands.
Vid tillämpning av första stycket 3. anses, där ej annat visas, den vars namn
på sedvanligt sätt utsatts på exemplar av filmverket som verkets producent.

Bestämmelserna i 26 k�26 p §§ tillämpas på verk av den som är svensk

medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.

Bestämmelserna i 44 a § tillämpas på utgivningar och offentliggöranden

av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.
Bestämmelserna tillämpas också på utgivningar och offentliggöranden av
juridiska personer som har säte i Sverige.

Bestämmelserna i 50 och 51 §§ tillämpas på varje litterärt eller konstnär-

ligt verk, oberoende av dess ursprung.

61 §

6

Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ är tillämpliga på framföranden,

ljudupptagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som äger rum
i Sverige. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 45 § på framföranden av
den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige, be-
stämmelserna i 47 § på ljudupptagningar vars framställare är svensk med-
borgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige
och bestämmelserna i 48 § på utsändningar av radio- eller televisionsföretag
som har sitt säte här i landet. Bestämmelserna i 46 § tillämpas på ljudupptag-
ningar och upptagningar av rörliga bilder vars framställare är svensk med-
borgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige
liksom på sådana upptagningar av rörliga bilder som äger rum i Sverige. Be-
stämmelsen i 46 § om eftergörande gäller dock alla ljudupptagningar.

Bestämmelserna i 49 § tillämpas på arbeten vars framställare är svensk

medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. Bestämmelserna till-
lämpas även på arbeten vars framställare är svensk juridisk person och har
sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Om
den juridiska personen har sitt säte i Sverige men inte sitt huvudkontor eller

5

Senaste lydelse 1998:1552.

6

Senaste lydelse 1998:1552.

background image

4

SFS 2007:521

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

sin huvudsakliga verksamhet här, tillämpas bestämmelserna dock endast om
arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i Sverige.

Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas hänvisningen till 50 och 51 §§ på

alla fotografiska bilder och övriga bestämmelser på fotografiska bilder

1. vars framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i

Sverige eller

2. som först har utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utomlands

eller

3. som har infogats i en byggnad eller annan anordning som är fast för-

enad med marken, om byggnaden eller anordningen är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 anses utgivningen ha skett samti-

digt, om bilden har utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivningen ut-
omlands.

Av bestämmelserna i 45 § tillämpas hänvisningen till 26 k�26 m §§ en-

dast på framföranden som har gjorts av någon som är svensk medborgare el-
ler som har sin vanliga vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 46 § till-
lämpas hänvisningen till 26 k�26 m §§ endast på upptagningar vars fram-
ställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin van-
liga vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 49

a

§ tillämpas

hänvisningen till 26 k�26 p §§ endast på fotografiska bilder vars framstäl-
lare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Med det undantag som anges i 3 skall de nya bestämmelserna även till-

lämpas på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.

3. Har en vidareförsäljning av ett konstverk skett före ikraftträdandet gäl-

ler fortfarande äldre bestämmelser.

4. Bestämmelsen i 26 p § tredje stycket skall dock tillämpas även på ford-

ringar som har uppkommit före ikraftträdandet, om inte fordran innan dess
har preskriberats enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)