SFS 2007:522 Lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

070522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förordningen (1931:429) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, adoption och förmynderskap;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om förordningen (1931:429)

om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap

dels

att 3�5 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 2 a och 3 a�

3 c §§, av följande lydelse.

2 a §

Det som sägs i 3�5 §§ gäller makars förmögenhetsförhållanden, om

båda makarna

1. är medborgare i någon fördragsslutande stat och
2. när de ingick äktenskapet
a) var medborgare i någon fördragsslutande stat och
b) då tog hemvist i en av de fördragsslutande staterna.
Bestämmelserna tillämpas inte om båda makarna efter äktenskapets ingå-

ende har tagit hemvist utanför de fördragsslutande staterna.

3 §

2

Har makar eller blivande makar avtalat att en viss stats lag skall till-

lämpas på deras förmögenhetsförhållanden, skall det gälla om

1. avtalet avser
a) lagen i en fördragsslutande stat där någon av dem hade hemvist eller

var medborgare när avtalet ingicks eller

b) lagen i den fördragsslutande stat där de båda senast samtidigt hade

hemvist, ifall den ena maken eller båda makarna under äktenskapet har tagit
hemvist i en annan fördragsslutande stat än den där de tog hemvist när de
gifte sig, och

2. något annat inte följer av 3 b�4 §§.

3 a §

Om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal, tillämpas lagen i

den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig.

Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan fördragsslutande

stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Om
båda makarna tidigare under äktenskapet har haft hemvist i den staten eller

1

Prop. 2006/07:60, bet. 2006/07:CU29, rskr. 2006/07:190.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:522

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

2

SFS 2007:522

om makarna är medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så
snart de har tagit hemvist där.

3 b §

I fråga om en makes behörighet att råda över fast egendom, över

egendom som är likställd med fast egendom eller över en bostad skall alltid
lagen i den fördragsslutande stat där egendomen finns tillämpas.

3 c §

Ett byte av den lag som tillämpas på makarnas förmögenhetsförhål-

landen inverkar inte på rättsverkningarna av en rättshandling som har företa-
gits före bytet.

Giltigheten av bestämmelserna i ett äktenskapsförord bedöms enligt den

lag som skall tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan
blir aktuell.

4 §

Ett lagvalsavtal eller ett äktenskapsförord mellan makarna är giltigt till

formen, om det när det ingicks uppfyllde formkraven i

1. den lag som enligt 3 eller 3 a § var tillämplig på makarnas förmögen-

hetsförhållanden eller

2. lagen i en fördragsslutande stat där makarna eller en av dem var med-

borgare.

Om en fördragsslutande stats lag saknar formkrav för lagvalsavtal, be-

döms giltigheten enligt den lagens formkrav för äktenskapsförord. Bedöms
frågan enligt svensk lag, skall lagvalsavtalet anses giltigt om det är skriftligt.

Ett äktenskapsförord mellan makar som har hemvist i Sverige när rätts-

handlingen företas gäller här i landet mot tredje man, endast om registrering
sker enligt 7 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken.

5 §

En ansökan om boskillnad mellan makarna tas upp i den stat där de har

hemvist. Har de hemvist i olika stater, tas ansökan upp i den stat där den
make som ansökan riktar sig mot har hemvist eller, om denna stat är Finland,
i den stat vars lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.

9 §

3

Vid prövning av frågor som avses i 7 och 8 §§ tillämpas i varje stat

där gällande lag. Frågor om bodelning skall dock alltid avgöras enligt den
lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.

Hemskillnad som vunnits i en av staterna medför i de övriga samma rätt

att få äktenskapsskillnad som om den vunnits i den staten.

I en fördragsslutande stat där regler om hemskillnad saknas men där äk-

tenskapsskillnad i vissa fall skall föregås av betänketid har makar, som vun-
nit hemskillnad i en annan fördragsslutande stat och därefter levt åtskilda
under en tid motsvarande sådan betänketid samt inte återupptagit samman-
levnaden, rätt att få äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande om makarnas äktenskap har upp-

lösts eller makarna har beviljats hemskillnad före ikraftträdandet.

3

Senaste lydelse 2001:398.

background image

3

SFS 2007:522

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anne Kuttenkeuler
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007