SFS 2007:523 Lag om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.

070523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter
dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som
hade hemvist här i riket, m.m.;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1935:44) om dödsbo

efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i
riket, m.m. skall ha följande lydelse.

8 §

2

Vid bodelning som avses i denna lag gäller, om inte något annat följer

av 2 §, det som sägs i 2 a�4 och 6 §§ förordningen (1931:429) om vissa in-
ternationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynder-
skap.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande om makarnas äktenskap har upp-

lösts eller makarna har beviljats hemskillnad före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anne Kuttenkeuler
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:60, bet. 2006/07:CU29, rskr. 2006/07:190.

2

Senaste lydelse 1973:1195.

SFS 2007:523

Utkom från trycket
den 20 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007