SFS 2007:524 Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

070524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 14 § indrivningsförordningen (1993:1229)

skall ha följande lydelse.

14 §

1

Bestämmelserna om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion

och avbrytande av indrivning i 15�18 §§ lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. skall tillämpas även på

1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltska-

dor m.m.,

3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i all-

mänhetens tjänst,

7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:964.

SFS 2007:524

Utkom från trycket
den 25 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007