SFS 2007:525 Förordning om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

070525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 1�4 §§ förordningen (1989:46) om TV-avgift

skall ha följande lydelse.

1 §

1

Beslut enligt 6 § 1 lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i

allmänhetens tjänst meddelas av Regeringskansliet efter framställning hos
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

2 §

Anmälan enligt 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i

allmänhetens tjänst får göras per telefon eller skriftligen till Radiotjänst i Ki-
runa Aktiebolag.

3 §

2

Påminnelseavgiften enligt 12 § lagen (1989:41) om finansiering av ra-

dio och TV i allmänhetens tjänst är 75 kronor.

4 §

En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § lagen

(1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst skall sändas
till bolaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 1996:1601.

2

Senaste lydelse 2006:799.

SFS 2007:525

Utkom från trycket
den 25 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007