SFS 2007:526 Förordning om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

070526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:294) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2004:294) med instruktion

för Migrationsverket skall ha följande lydelse.

3 §

Migrationsverket skall

1. svara för överföring av organiserat uttagna flyktingar m.fl.,
2. besluta om statlig ersättning enligt
a) förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
b) förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård

till asylsökande,

c) förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,

och

d) förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande

m.m.,

3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser rörande ver-

kets ansvarsområden,

5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handlägg-

ningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är
författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och en-
hetligt,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

7. övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns i landet för

att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov
medverka vid deras bosättning,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen,

10. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder

på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring, och

SFS 2007:526

Utkom från trycket
den 25 juni 2007

background image

2

SFS 2007:526

11. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till
följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anders Ahlqvist
(Justitiedepartementet)