SFS 2007:527 Förordning om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

070527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:209) om
ledamöter i styrelserna för Första�Fjärde AP-
fonderna;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:209) om ledamöter i

styrelserna för Första

�

Fjärde AP-fonderna skall ha följande lydelse.

1 §

Förslag på ledamöter i Första

�

Fjärde AP-fondernas styrelser enligt

3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) läm-
nas av följande organisationer.

Organisationer

Antal

ledamöter

Landsorganisationen i Sverige

4

Tjänstemännens Centralorganisation

3

Sveriges Akademikers Centralorganisation

1

Svenskt Näringsliv

4

Organisationer som företräder arbetsgivare som
inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, enligt
vad regeringen särskilt beslutar

1

Sveriges Kommuner och Landsting

3

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

SFS 2007:527

Utkom från trycket
den 25 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007