SFS 2007:530 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

070530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2

skall ha följande lydelse.

5 a §

3

Vad som gäller om tystnadsplikt i svenska kreditinstituts och värde-

pappersbolags verksamhet hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter,
betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysnings-
ändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som
har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse samt utländska företag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Lagen omtryckt 1981:737.

3

Senaste lydelse 2004:301.

SFS 2007:530

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007