SFS 2007:532 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

070532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 1 kap. 11 §, 2 kap. 5 och 13 a §§, 5 kap. 5 §, 6 a kap. 3, 7 och

18 §§, 7 kap. 10, 10 b och 12 §§, 8 kap. 9 §, 9 kap. 2 a, 5, 9 och 23 §§,
14 kap. 12 § och 14 a kap. 2 § samt att rubriken närmast före 6 a kap. 18 §
skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 6 a kap. 21 § skall lyda ⬝�verlåtelse av

egna aktier som inte sker på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES⬝.

1 kap.

11 §

3

Ett privat försäkringsaktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag

får inte genom annonsering söka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget
eller av bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis.

Ett bolag eller en aktieägare som avses i första stycket får inte heller på

annat sätt söka sprida i första stycket angivna värdepapper genom att erbjuda
fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapperen. Detta gäller
dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i förväg har an-
mält intresse av sådana erbjudanden och antalet utbjudna poster inte översti-
ger 200.

Begränsningarna i första och andra styckena gäller inte erbjudanden som

avser överlåtelse till högst tio förvärvare.

Sådana värdepapper som anges i första stycket och som har getts ut av ett

privat försäkringsaktiebolag får inte bli föremål för handel på en reglerad
marknad eller motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet (EES) eller annan organiserad marknadsplats.

2 kap.

5 §

4

Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

4

Senaste lydelse 2000:37.

SFS 2007:532

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:532

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäk-
ring,

4. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför EES,
5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman, samt ti-
den för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. sättet att sammankalla bolagsstämman,
7. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,
8. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst el-

ler, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

för försäkringsaktiebolag

9. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maxi-
mikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av
maximikapitalet,

10. aktiernas nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

11. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte en-

dast försäkringstagarna är delägare,

12. garantikapitalet,
13. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på bo-

lagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning delä-
garnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken utsträck-
ning rösträtt skall tillkomma garanterna,

14. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vil-

ken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkringsbolag samt
hur uttaxeringen skall genomföras,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara teck-

nade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid bolagets upplös-

ning,

17. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garanti-

kapitalet samt

18. om och i vilken ordning vinst skall delas ut till garanterna och i vilken

ordning garantikapitalet skall återbetalas.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte innehåller ordet

publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman.

Om försäkringsbolaget skall ha euro som redovisningsvaluta, skall detta

anges i bolagsordningen. Ett försäkringsaktiebolag skall i så fall i bolagsord-
ningen också ange att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp skall
vara bestämda i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgifter som avses i första

stycket 9 och 10 anstå till den första ordinarie bolagsstämman efter det att
beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

background image

3

SFS 2007:532

13 a §

5

Träffar försäkringsaktiebolaget inom två år från registreringen av-

tal med en stiftare eller en aktieägare som innebär att bolaget förvärvar egen-
dom mot ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, skall
styrelsen underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Det gäller
dock inte om förvärvet sker på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES eller som ett led i bolagets löpande affärsverksamhet.

Styrelsen skall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara

av vikt vid bedömandet av värdet på egendomen och av avtalet i övrigt. Be-
stämmelserna i 2 kap. 7 § fjärde och femte styckena tillämpas även på redo-
görelsen.

En auktoriserad eller godkänd revisor skall avge yttrande över redogörel-

sen. Yttrandet skall innehålla de uppgifter som avses i 2 kap. 13 § andra
stycket 3.

Avtalet skall tillsammans med styrelsens redogörelse och revisorns ytt-

rande hållas tillgängligt för aktieägarna under minst en vecka före den bo-
lagsstämma vid vilken beslutet skall fattas.

5 kap.

5 §

6

Beslutet om emission skall ange

1. emissionens belopp eller högsta belopp eller det lägsta och högsta be-

loppet för emissionen,

2. den företrädesrätt att delta i emissionen som tillkommer aktieägare eller

någon annan eller vem som annars får delta i emissionen,

3. den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett visst belopp

eller ett lägsta belopp har bestämts för emissionen,

4. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt till teck-

ning,

5. skuldebrevens nominella belopp, emissionskursen och räntesatsen,
6. den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt den beräk-

ningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som inte tecknats
med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs att fördelningen
skall bestämmas av styrelsen,

7. tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
8. den rätt som skall tillkomma borgenären eller innehavaren av options-

bevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen ökas el-
ler sätts ned eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning ges ut eller bolaget upplöses eller upphör genom
fusion,

9. det belopp som aktiekapitalet skall kunna ökas med genom utbyte eller

nyteckning,

10. det aktieslag som de nya aktierna skall höra till, i de fall aktier av olika

slag finns eller kan utges, samt

11. den rätt till vinstutdelning som tillkommer de nya aktierna samt det rä-

kenskapsår för vilket rätten till utdelning inträder.

Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt första

stycket 4 får inte vara kortare än två veckor.

5

Senaste lydelse 1994:1941.

6

Senaste lydelse 1999:600.

background image

4

SFS 2007:532

Tiden räknas från
a) kungörelsen enligt 7 § första stycket första meningen,
b) beslutet, när det gäller sådana fall som avses i 7 § fjärde stycket, eller
c) avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket eller 3 § eller 6 kap. 8 §

skall gälla för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en upplys-
ning om detta.

Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen, gäller för

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet. Av-
stämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från kungörelsen enligt
7 § första stycket första meningen.

Om ett skuldebrev skall bli föremål för handel på en reglerad marknad el-

ler en motsvarande marknad utanför EES, kan det i emissionsbeslutet tas
upp ett bemyndigande för styrelsen eller den som styrelsen inom sig förord-
nar att innan teckning påbörjas bestämma emissionens belopp, emissions-
kursen, räntesatsen och villkoren för utbyte eller nyteckning. I fråga om av-
stämningsbolag skall dock nämnda villkor bestämmas senast på avstäm-
ningsdagen, om aktieägarna skall ha företrädesrätt att delta i emissionen.

6 a kap.

3 §

7

Ett publikt skadeförsäkringsaktiebolag och ett publikt livförsäkrings-

aktiebolag som får dela ut vinst får, om dess aktier är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, förvärva
egna aktier enligt bestämmelserna i 7�9 §§. Beslut om förvärv skall i så fall
fattas med tillämpning av 11�16 §§. Om bolaget har förvärvat aktier i strid
med 7�9 §§, gäller bestämmelserna i 10 §. Ett bolag som nu sagts får även
förvärva egna aktier enligt 4 §.

Andra publika försäkringsaktiebolag samt privata försäkringsaktiebolag

får inte förvärva egna aktier utom i de fall som anges i 4 §. Ett avtal som stri-
der häremot är ogiltigt.

Vad som sägs i första och andra styckena samt 4�16 §§ om förvärv av

egna aktier gäller även förvärv som görs av någon annan som handlar i eget
namn men för bolagets räkning.

7 §

8

Förvärv som avses i 3 § första stycket får ske endast

1. på en reglerad marknad,
2. på en marknad utanför EES som motsvarar en reglerad marknad efter

tillstånd av Finansinspektionen, eller

3. i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktie-

ägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken marknad förvärvet

av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnyttjas. Tillstånd
skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid marknaden finns regler som motsvarar de som

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden gäller för verksamhet
vid en reglerad marknad i Sverige, och

7

Senaste lydelse 2000:67.

8

Senaste lydelse 2000:67.

background image

5

SFS 2007:532

2. företaget som driver marknaden står under tillsyn av en myndighet eller

något annat behörigt organ.

�verlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES

18 §

9

Ett publikt försäkringsaktiebolag får överlåta egna aktier

1. på en reglerad marknad, eller
2. på en marknad som motsvarar en reglerad marknad utanför EES efter

tillstånd av Finansinspektionen.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken marknad överlåtel-

sen av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnyttjas. Till-
stånd skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid marknaden finns regler som motsvarar de som

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden gäller för verksamhet
vid en reglerad marknad i Sverige, och

2. företaget som driver marknaden står under tillsyn av en myndighet eller

ett annat behörigt organ.

7 kap.

10 §

10

För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som

anges i andra�sjätte styckena och 10 a�10 d §§, följande tillgångar använ-
das:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemen-

skaperna eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller

därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offent-
lig uppbörd svarar för.

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organi-

sationer svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som

har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1�4 svarar
för fordran. Ett försäkringsbolag som ingår i en koncern och vars verksam-
het uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäck-
ning även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar för. Om en
fordran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre tid än tre må-
nader, får den dock inte användas för skuldtäckning.

5 a. Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premieperio-

der avtalats och fordringarna avser premier som inte förfallit till betalning
för andra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det be-
lopp som svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är
att åtagandet skall sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

9

Senaste lydelse 2000:67.

10

Senaste lydelse 2004:430.

background image

6

SFS 2007:532

7. Medel på konto i bank, kreditmarknadsföretag eller utländskt kreditin-

stitut.

8. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett

värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden svarar för. Med kreditinstitut
avses bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan och
Sveriges allmänna hypoteksbank.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditinsti-

tut svarar för.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag, ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett
motsvarande utländskt bolag, med undantag av bolag som avses i 12.

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under
förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges i
13.

13. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.
14. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som panträtt i fastighet eller tomträtt
lämnats som säkerhet för. Panträtten skall ligga inom en viss andel av fastig-
hetens eller tomträttens värde. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer får meddela föreskrifter om andelens storlek och om vär-
dering av fastigheter och tomträtter för tillämpningen av bestämmelserna i
denna punkt.

15. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som annan betryggande säkerhet än
panträtt i fastighet eller tomträtt lämnats som säkerhet för.

16. Kassa.
17. Andelar i investeringsfonder och i sådana fondföretag som avses i

1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, om de förvaltade tillgång-
arna huvudsakligen består av tillgångar som får användas för skuldtäckning.
Vid tillämpningen av denna punkt krävs inte en sådan anmälan från fondför-
valtaren som avses i nämnda paragraf.

18. Beslutad överskjutande skatt.
19. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsbolaget

(återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har hållit
kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

Andra fondpapper än sådana som avses i 10 a § första stycket 1, får bara

användas för skuldtäckning om de är kortfristigt realiserbara eller är föremål
för handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES.

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett privat aktiebolag får användas för skuldtäckning under förut-
sättning att bolaget är ett dotterbolag som anges i 10 a § första stycket 1.

Utländska tillgångar som avses i första stycket 2�4, 7 och 9�12 får använ-

das för skuldtäckning i den mån det följer av föreskrifter som meddelats av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt

background image

7

SFS 2007:532

1. såvitt angår första stycket 2, om vilka utländska stater och utländska

centralbanker som avses,

2. såvitt angår första stycket 4, om vilka internationella organisationer

som avses, samt

3. såvitt angår första stycket 3, 7 och 9�12, om vilka stater de rättssubjekt

som avses skall vara belägna eller ha sitt säte i.

Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte belas-

tas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

För att tillgångar enligt första stycket 13 skall få användas för skuldtäck-

ning skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandför-
säkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträtter
som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt första stycket 14.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis skall vid tillämpningen av bestäm-

melserna i 10 b och 10 c §§ jämställas med tillgångar som anges i första
stycket 11 och 12.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att även andra

slag av tillgångar än som anges i första stycket tillfälligt får användas för
skuldtäckning.

10 b §

11

Av det belopp som skall skuldtäckas får en andel om högst

� 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 7�10,

varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 10 §
första stycket 10,

� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 11,
� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 12�

14,

� 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 15

och

� 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 16.
Andra fondpapper än sådana som avses i 10 § första stycket 17 och 10 a §

första stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES, får uppgå till högst 10 procent av de till-
gångar som används för skuldtäckning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall även beaktas

ett försäkringsbolags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av
andelar i investeringsfonder eller placeringar i fondföretag som används för
skuldtäckning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvi-

kelser från de begränsningar som anges i första och andra styckena. Om det
finns synnerliga skäl får Finansinspektionen också medge avvikelser, som
inte är tillfälliga, från begränsningarna i första stycket första�fjärde streck-
satserna.

Sådana avvikelser som anges i fjärde stycket får även medges om
1. det på grund av ändrade antaganden om ränta krävs en väsentlig ökning

av livförsäkringsavsättningarna,

2. en anpassning till begränsningarna i första och andra styckena skulle

medföra väsentliga men för kapitalförvaltningen, och

11

Senaste lydelse 2004:53.

background image

8

SFS 2007:532

3. bolaget har särskilda förutsättningar för att tillgodose kraven i 9 a § an-

dra och tredje meningarna.

12 §

12

Bestämmelserna i 10 och 10 b §§ gäller inte för tillgångar som sva-

rar mot försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänste-
pensionsförsäkring. För sådana tillgångar gäller, utöver de begränsningar
som följer av 9 a, 10 a och 10 c�10 e §§ samt av andra stycket i denna para-
graf, att de skall placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättnings-
berättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Av det belopp som skall skuldtäckas i verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring får en andel om högst

1. tio procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas

med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepappe-
ren eller skuldförbindelserna inte är föremål för handel på reglerade markna-
der eller motsvarande marknader utanför EES,

2. tre procent utgöras av kontanta medel,
3. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämstäl-

las med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser från samma
emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar försäk-
ringspremier till försäkringsbolaget (uppdragsgivande företag), och

4. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 3 och som getts ut

av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes an-
knytning som anges i 10 c § andra stycket, vari ett uppdragsgivande företag
ingår.

Begränsningarna i andra stycket 3 och 4 gäller inte sådana tillgångar som

svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen i enskilda fall besluta

om undantag från de begränsningar som anges i andra stycket 1 och 2.

8 kap.

9 §

13

I ett försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad i Sverige, skall styrelsen varje år upprätta förslag till rikt-
linjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande di-
rektören och andra personer i bolagets ledning. Med ersättning jämställs
överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva
värdepapper från bolaget. Riktlinjerna skall avse tiden från nästa ordinarie
bolagsstämma.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till

betalning skall fogas till förslaget.

Om, i fall som avses i 9 b §, de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat

om inte har följts, skall även information om detta och om skälet till avvikel-
sen fogas till förslaget.

Första stycket gäller inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas

av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m. Det gäller inte heller ersättning som omfattas av 1 a § första stycket.

12

Senaste lydelse 2005:1121.

13

Senaste lydelse 2006:563.

background image

9

SFS 2007:532

9 kap.

2 a §

14

Ett publikt försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel

på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, skall in-
för en bolagsstämma tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsformulär.

Formuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till bolags-

stämman, om kallelsen sänds till aktieägarna. Om kallelse sker på något an-
nat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas aktieägarna på begäran ef-
ter det att bolagsstämman har tillkännagetts.

Formuläret får inte innehålla namn på ombud eller ange hur ombudet skall

rösta.

5 §

15

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter ut-

gången av varje räkenskapsår. Vid den ordinarie bolagsstämman skall årsre-
dovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncern-
redovisningen och koncernrevisionsberättelsen läggas fram.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i mo-

derbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller bo-

lagsordningen.

Vid den ordinarie bolagsstämman i ett försäkringsaktiebolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, skall beslut även
fattas om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna
skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 9 § första stycket och 9 a § första
stycket.

Beslut i frågor som avses i andra stycket 1�3 skall dock anstå till en fort-

satt stämma, om i försäkringsaktiebolag majoriteten eller en minoritet bestå-
ende av ägare till en tiondel av samtliga aktier begär det. Detsamma gäller i
ömsesidiga försäkringsbolag om en tiondel av de närvarande röstberättigade
begär det. En sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader där-
efter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

9 §

16

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före

stämman. Om inte bolagsordningen anger längre tid, skall kallelsen utfärdas
senast två veckor före stämman. Uppskjuts stämman till en dag som infaller
senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse ske till
den fortsatta stämman. Fordras enligt bolagsordningen för giltighet av ett
bolagsstämmobeslut att det fattas på två stämmor, kan kallelse till den andra
stämman inte ske innan den första stämman har hållits. I sådan kallelse skall
det anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt bolagsordningen. En skriftlig kallelse skall dock

alltid sändas till varje aktieägare eller röstberättigad i ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag vars postadress är känd för bolaget, om

14

Senaste lydelse 2007:364.

15

Senaste lydelse 2006:563.

16

Senaste lydelse 2007:364.

background image

10

SFS 2007:532

1. den ordinarie bolagsstämman skall hållas på någon annan tid än den

som anges i bolagsordningen, eller

2. bolagsstämman skall behandla frågor om
a) sådana ändringar av bolagsordningen som avses i 16 och 18 §§,
b) bolagets försättande i likvidation eller
c) upphörande av bolagets likvidation.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman samt

uppgift om förutsättningarna för att få delta i stämman. I kallelsen skall det
också tydligt anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Om ett
ärende avser en ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehål-
let i förslaget till ändringen anges i kallelsen. Att i vissa fall särskilda upp-
gifter skall anges i kallelsen följer av 4 kap. 7 § andra stycket och 1 § tredje
stycket detta kapitel.

I ett publikt försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, skall en kal-
lelse till en bolagsstämma även innehålla uppgift om det totala antalet aktier
och röster i bolaget. Uppgifterna skall avse förhållandena vid tidpunkten för
bolagsstämman eller, i fråga om avstämningsbolag, tio dagar före bolags-
stämman. Om detta inte är möjligt, skall uppgifterna avse förhållandena vid
den tidpunkt då kallelsen utfärdades.

Under minst en vecka närmast före den stämma, som avses i 5 §, skall re-

dovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande enligt
8 kap. 9 c § eller avskrifter av dessa hållas tillgängliga hos bolaget för aktie-
ägarna och de röstberättigade samt genast sändas till de aktieägare eller de
röstberättigade som begär det och uppger sin postadress.

23 §

17

Under de förutsättningar som anges i 24�26 §§ får ett publikt för-

säkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad eller en motsvarande marknad utanför EES, lämna information till aktie-
ägare med elektroniska hjälpmedel även när det i lagen anges att informatio-
nen skall lämnas på något annat sätt.

14 kap.

12 §

18

Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på

offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt förvandla bolagets egen-
dom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala bolagets
skulder. Bolagets rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling eller för att de anställda skall få ett skäligt rådrum för att skaffa
sig nya anställningar.

Har Finansinspektionen förordnat en likvidator och vägrar denne utan

skäl samtycke till avyttring under hand av bolagets egendom får inspektio-
nen på ansökan av övriga likvidatorer tillåta försäljningen. Om likvida-
torerna önskar överlåta finansiella instrument som är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES till gällande
marknadspris behövs inte något samtycke.

17

Senaste lydelse 2007:364.

18

Senaste lydelse 1992:549.

background image

11

SFS 2007:532

14 a kap.

2 §

19

Om frågan om lösenbeloppet för en aktie som skall lösas in enligt

detta kapitel är tvistig, skall lösenbeloppet bestämmas med tillämpning av
andra�fjärde styckena.

Lösenbeloppet för en aktie skall bestämmas så att det motsvarar det pris

för aktien som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
För en aktie som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför EES skall lösenbeloppet motsvara det noterade
värdet, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

Lösenbeloppet skall bestämmas med hänsyn till förhållandena vid den tid-

punkt då begäran om prövning av skiljemän enligt 5 § gjordes. Om det finns
skäl för det, får beloppet i stället bestämmas med hänsyn till förhållandena
vid en tidpunkt som infaller tidigare.

Har ett yrkande om inlösen av aktie enligt detta kapitel föregåtts av ett

offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier som budgivaren inte redan
innehar och har detta erbjudande antagits av ägare till mer än nio tiondelar
av de aktier som erbjudandet avser, skall lösenbeloppet motsvara det er-
bjudna vederlaget, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

19

Senaste lydelse 2006:427.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007