SFS 2007:533 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

070533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 7

§ konkurslagen

(1987:672)

skall ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

2

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäl-

denärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren
anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenä-
ren eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § skall
försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda
skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild

förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion,
om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke inte lämnas,
får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att
högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella

instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös
egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

14 kap. 26 och 27 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 1999:1310.

SFS 2007:533

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007