SFS 2007:535 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

070535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1�7, 9�11, 13,

14, 16�19, 21�24, 26, 28�30, 32�35 och 37�39 §§, 2 a kap. 3, 6 och 10 §§,
2 b kap. 3 §, 4 kap. 1, 14, 17, 19, 21 och 22 §§, 6 kap. 1 a�1 g §§ samt 7 kap.
1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2

skall ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

finansiellt instrument

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

överlåtbart värdepapper

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen

om värdepappersmarknaden,

penningmarknadsinstrument

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3

lagen om värdepappersmarknaden,

börs

: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden och

sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige,

reglerad marknad

: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappers-

marknaden,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

anmält avvecklingssystem

: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

prospektdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG

av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värde-
papper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av
direktiv 2001/34/EG

4

,

prospektförordningen

: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av

den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

3

Senaste lydelse 2007:365.

4

EUT L 345, 31.12.2003, s. 64 (Celex 32003L0071).

SFS 2007:535

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:535

dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt
och spridning av annonser

5

,

emittent

: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

aktierelaterat överlåtbart värdepapper

:

1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom

interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där rätten att begära kon-

vertering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att för-
värva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande
av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfär-
dats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bo-
lag som ingår i samma koncern som den emittenten,

kvalificerade investerare

:

1. juridiska personer med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
2. juridiska personer vars verksamhet uteslutande avser investeringar i

överlåtbara värdepapper,

3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, centralbanker och

Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Internatio-
nella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga orga-
nisationer,

4. juridiska personer som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

uppfyllt minst två av följande tre förutsättningar:

a) medeltalet anställda i företaget har uppgått till minst 250,
b) nettovärdet av tillgångarna enligt balansräkningen har överstigit mot-

svarande 43 miljoner euro, och

c) nettoomsättningen enligt resultaträkningen har överstigit motsvarande

50 miljoner euro, samt

5. andra juridiska personer än de som omfattas av 1�4 och fysiska perso-

ner, om de av någon annan stat inom EES betraktas som kvalificerade inves-
terare,

emissionsprogram

: ett program för utgivning av icke aktierelaterade över-

låtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upp-
repade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

offentligt uppköpserbjudande

: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samt-
liga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

budgivare

: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

målbolag

: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande läm-

nas, och

öppenhetsdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/

EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

6

.

5

EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

6

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

background image

3

SFS 2007:535

2 kap.

1 §

7

Ett prospekt skall upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till

allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, om inte något
annat följer av 2�7 §§.

2 §

8

Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de över-

låtbara värdepapperen utgörs av

1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i

1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

3 §

9

Prospekt behöver inte upprättas, om de överlåtbara värdepapperen

1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom EES eller av

ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myn-
dighet inom EES, eller

2. utgörs av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut av en

stat eller en centralbank inom EES, av ett landsting eller en kommun eller en
motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES eller av en mellan-
statlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar.

4 §

10

När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten behöver ett pro-

spekt inte upprättas, om

1. erbjudandet riktas bara till kvalificerade investerare,
2. erbjudandet riktas till mindre än hundra fysiska eller juridiska personer,

som inte är kvalificerade investerare, i en stat inom EES,

3. erbjudandet avser köp av överlåtbara värdepapper till ett belopp mot-

svarande minst 50 000 euro för varje investerare,

4. vart och ett av de överlåtbara värdepapperen har ett nominellt värde

som motsvarar minst 50 000 euro, eller

5. det belopp som sammanlagt skall betalas av investerarna under en tid

av tolv månader motsvarar högst 1 miljon euro.

5 §

11

När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten behöver ett pro-

spekt inte upprättas, om erbjudandet avser

1. aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och emissionen

inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,

2. överlåtbara värdepapper som erbjuds som vederlag i samband med ett

offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbju-
dandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköps-
erbjudanden på aktiemarknaden,

3. aktier som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas i samband med en fu-

sion, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspek-
tionen enligt bestämmelserna i 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat
beslut enligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt skall upprättas,

7

Senaste lydelse 2005:833.

8

Senaste lydelse 2005:833.

9

Senaste lydelse 2005:833.

10

Senaste lydelse 2005:833.

11

Senaste lydelse 2006:454.

background image

4

SFS 2007:535

4. aktier som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas aktieägarna utan kost-

nad och utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag som de
aktier som utdelningen hänför sig till, när ett dokument som innehåller infor-
mation om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudan-
det görs tillgängligt, eller

5. överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare anställda eller

styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas av företa-
get eller av ett närstående företag, när värdepapperen är av samma slag som
de värdepapper som redan finns upptagna till handel på en reglerad marknad
eller hänför sig till dem och ett dokument som innehåller information om de
överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för
erbjudandet görs tillgängligt.

6 §

12

När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad mark-

nad behöver ett prospekt inte upprättas, om

1. antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel under de se-

naste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av
samma slag som vid början av tolvmånadersperioden var upptagna till han-
del på samma reglerade marknad,

2. aktier emitteras i utbyte mot aktier av samma slag, som redan finns

upptagna till handel på samma reglerade marknad och emissionen inte inne-
bär någon ökning av bolagets aktiekapital,

3. överlåtbara värdepapper erbjuds som vederlag i samband med ett of-

fentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbju-
dandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköps-
erbjudanden på aktiemarknaden,

4. aktier erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas i samband med en fusion, när

det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen en-
ligt bestämmelserna i 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat beslut en-
ligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt skall upprättas,

5. aktier erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas aktieägarna utan kostnad och

om utdelning av vinst sker i form av aktier av samma slag som de aktier som
utdelningen hänför sig till, när aktierna är av samma slag som de aktier som
redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett doku-
ment som innehåller information om aktierna samt om motiven och de när-
mare formerna för erbjudandet görs tillgängligt,

6. överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare anställda eller

styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas av företa-
get eller av ett närstående företag, när värdepapperen är av samma slag som
de värdepapper som redan finns upptagna till handel på samma reglerade
marknad och ett dokument som innehåller information om de överlåtbara
värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet
görs tillgängligt, eller

7. aktier har tillkommit genom konvertering eller utbyte av överlåtbara

värdepapper eller genom utnyttjande av teckningsoptioner, när aktierna är av
samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma
reglerade marknad.

12

Senaste lydelse 2006:454.

background image

5

SFS 2007:535

7 §

13

När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad mark-

nad behöver ett prospekt inte upprättas då överlåtbara värdepapper av
samma kategori sedan mer än 18 månader är upptagna till handel på en an-
nan reglerad marknad, om

1. de överlåtbara värdepapperen av samma kategori togs upp till handel på

den andra reglerade marknaden med stöd av

a) ett godkänt prospekt som offentliggjorts enligt regler motsvarande dem

i 28�30 §§ och värdepapperen togs upp till handel för första gången efter
den 31 december 2003, eller

b) ett prospekt som godkänts enligt kraven i rådets direktiv 80/390/EEG

av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning
och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värde-
papper till officiell notering vid fondbörs

14

, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets direktiv 94/18/EG

15

, eller Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepap-
per till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträf-
fande sådana värdepapper

16

, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2005/1/EG

17

, och värdepapperen togs upp till handel före den

1 januari 2004,

2. emittenten har fullgjort löpande skyldigheter på den andra reglerade

marknaden, och

3. den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen skall tas upp till

handel på den reglerade marknaden upprättar ett sammanfattande dokument
på ett språk som Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar och offentlig-
gör dokumentet enligt 29 §.

Dokumentet enligt första stycket 3 skall innehålla information motsva-

rande den som enligt 14 § skall ingå i en sammanfattning. Dokumentet skall
även innehålla information om var det senaste godkända prospektet kan fås
och var den finansiella information som emittenten offentliggjort till följd av
löpande krav på offentliggörande finns tillgänglig.

9 §

18

Vid ett erbjudande till allmänheten som innefattar emission av över-

låtbara värdepapper skall prospektet upprättas av emittenten.

Vid ett erbjudande till allmänheten om köp av aktier, konvertibler, teck-

ningsoptioner eller teckningsrätter som lämnas av någon som innehar sådana
överlåtbara värdepapper skall prospektet upprättas av det aktiebolag som har
gett ut värdepapperen. Den som avser att lämna ett sådant erbjudande skall
underrätta styrelsen i bolaget senast sex veckor före den dag då köp tidigast
avses ske.

Vid andra erbjudanden till allmänheten än sådana som avses i första och

andra styckena skall prospektet upprättas av den som lämnar erbjudandet.

Ett aktiebolag får ta ut ersättning för sina kostnader för att upprätta ett

prospekt enligt andra stycket av den som lämnar erbjudandet. Om erbjudan-
det lämnas av flera, skall kostnaderna fördelas mellan dem i förhållande till

13

Senaste lydelse 2005:833.

14

EGT L 100, 17.4.1980, s. 1 (Celex 31980L0390).

15

EGT L 135, 31.5.1994, s. 1 (Celex 31994L0018).

16

EGT L 184, 6.7.2001, s. 1 (Celex 32001L0034).

17

EUT L 79, 24.3.2005, s. 9 (Celex 32005L0001).

18

Senaste lydelse 2005:833.

background image

6

SFS 2007:535

det antal värdepapper av samma slag som var och en erbjuder till allmänhe-
ten.

10 §

19

Vid en ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till

handel på en reglerad marknad skall prospektet upprättas av den som gör an-
sökan.

11 §

20

Ett prospekt skall innehålla all information rörande emittenten och

de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare skall
kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell ga-
rants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsik-
ter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen skall vara skriven
så att den är lätt att förstå och analysera.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt skall inne-

hålla finns i prospektförordningen.

13 §

21

Ett prospekt skall upprättas som ett eller tre separata dokument. I

det senare fallet skall informationen i prospektet delas upp i ett registrerings-
dokument, en värdepappersnot och en sammanfattning. Av 16 § framgår att
ett prospekt i vissa fall får upprättas i form av ett grundprospekt.

Registreringsdokumentet skall innehålla information om emittenten. Vär-

depappersnoten skall innehålla information om de överlåtbara värdepappe-
ren. Sammanfattningen skall innehålla de uppgifter som anges i 14 §.

Om en emittent har ett registreringsdokument som är godkänt och regist-

rerat av Finansinspektionen och giltigt enligt 24 §, räcker det med att emit-
tenten upprättar en värdepappersnot och en sammanfattning när överlåtbara
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad. Har det, efter det att det senaste registreringsdokumentet och even-
tuella tillägg enligt 34 § godkänts, inträffat en förändring eller händelse som
skulle kunna påverka en investerares bedömning, skall värdepappersnoten
innehålla information om detta, även om sådan information normalt skulle
ha lämnats i registreringsdokumentet. Värdepappersnoten och sammanfatt-
ningen skall godkännas av Finansinspektionen enligt 25 §.

14 §

22

I ett prospekt skall det ingå en kortfattad sammanfattning som är lätt

att förstå. Den skall förmedla väsentliga uppgifter om och risker som är för-
enade med emittenten, eventuell garant och de överlåtbara värdepapperen.

Sammanfattningen skall även innehålla uppgift om
1. att den skall ses som en introduktion till prospektet,
2. att varje beslut om att investera i de överlåtbara värdepapperen skall

grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet,

3. att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av upp-

gifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översätt-
ning av prospektet, och

4. innehållet i 15 §.

19

Senaste lydelse 2005:833.

20

Senaste lydelse 2005:833.

21

Senaste lydelse 2005:833.

22

Senaste lydelse 2005:833.

background image

7

SFS 2007:535

Prospektet behöver inte innehålla en sammanfattning, om det upprättas

när icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper, som vart och ett har ett no-
minellt värde som motsvarar minst 50 000 euro, tas upp till handel på en
reglerad marknad.

16 §

23

Ett prospekt får upprättas i form av ett grundprospekt, om de över-

låtbara värdepapperen utgörs av

1. icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut inom ramen för

ett emissionsprogram,

2. skuldförbindelser som avses i lagen (2003:1223) om utgivning av sä-

kerställda obligationer och som ges ut fortlöpande eller vid upprepade tillfäl-
len, eller

3. bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds till allmänhe-

ten i Sverige av ett kreditinstitut vars främsta syfte är att bevilja hypotekslån,
förutsatt att

a) obligationerna utgör delar av ett lån avsett att utfärdas i omgångar un-

der en särskilt angiven emissionsperiod,

b) emissionsvillkoren inte ändras under emissionsperioden, och
c) de belopp som erhålls från emissionerna enligt emittentens bolagsord-

ning placeras i tillgångar som ger tillräcklig täckning för de åtaganden som
är förenade med obligationerna.

Ett grundprospekt behöver inte innehålla de slutliga villkoren för ett er-

bjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten.

17 §

24

Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de

slutliga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmän-
heten, skall villkoren ges in till Finansinspektionen och offentliggöras enligt
29 § så snart det är möjligt.

18 §

25

Om det slutliga priset eller det antal överlåtbara värdepapper som

skall erbjudas till allmänheten inte kan anges i prospektet, får sådana uppgif-
ter utelämnas. I så fall skall en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan
om köp eller teckning av de överlåtbara värdepapperen, om prospektet inte i
stället innehåller uppgifter om de kriterier eller villkor som skall tillämpas
för att fastställa priset eller antalet överlåtbara värdepapper eller, när det
gäller priset, det högsta priset.

När priset eller antalet överlåtbara värdepapper har fastställts slutligt,

skall dessa uppgifter ges in till Finansinspektionen och offentliggöras enligt
29 §.

En återkallelse enligt första stycket får göras inom fem arbetsdagar från

det att slutligt fastställt pris och antal överlåtbara värdepapper har offentlig-
gjorts.

19 §

26

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att information som

krävs enligt 11 § första stycket eller enligt prospektförordningen får uteläm-
nas i ett prospekt, om inspektionen finner att

23

Senaste lydelse 2005:833.

24

Senaste lydelse 2005:833.

25

Senaste lydelse 2005:833.

26

Senaste lydelse 2005:833.

5

SFS 2007:528�550

background image

8

SFS 2007:535

1. offentliggörandet av informationen skulle medföra allvarlig skada för

emittenten, och utelämnandet av informationen inte kan antas medföra att
allmänheten vilseleds i fråga om omständigheter som är av väsentlig bety-
delse för att en välgrundad bedömning skall kunna göras beträffande emit-
tenten, den som lämnar erbjudandet eller eventuell garant och de överlåtbara
värdepapper som prospektet avser, eller

2. informationen är av mindre betydelse och inte skulle påverka bedöm-

ningen beträffande den finansiella ställningen hos och framtidsutsikterna för
emittenten, den som lämnar erbjudandet eller en eventuell garant.

Information som krävs enligt prospektförordningen får i särskilda fall ute-

lämnas, om den inte är relevant för emittentens verksamhetsområde eller
rättsliga form eller för de överlåtbara värdepapper som prospektet avser. Om
det är möjligt, skall prospektet innehålla likvärdig information.

21 §

27

När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp

till handel på en reglerad marknad i Sverige, skall prospektet upprättas på
svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upp-
rättas på ett annat språk eller detta följer av andra stycket eller 23 §.

När ett prospekt avser icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som

vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 50 000 euro och
som skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet
upprättas på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella
marknaderna.

22 §

28

När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp

till handel på en reglerad marknad i en eller flera stater inom EES, men inte i
Sverige, skall det prospekt som ges in till Finansinspektionen för godkän-
nande enligt 25 § upprättas på svenska, på ett språk som används allmänt på
de internationella finansiella marknaderna eller på något annat språk som in-
spektionen i ett enskilt fall beslutar.

23 §

29

Om ett prospekt har godkänts av en behörig myndighet i en annan

stat inom EES enligt 36 § och avser ett erbjudande av överlåtbara värdepap-
per till allmänheten i Sverige eller en ansökan om att överlåtbara värdepap-
per skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet
vara avfattat på ett språk som används allmänt på de internationella finan-
siella marknaderna. Finansinspektionen får dock besluta att en sammanfatt-
ning av prospektet skall översättas till svenska.

24 §

30

Ett prospekt enligt 13 § eller ett grundprospekt enligt 16 § första

stycket 1 är giltigt under en tid av högst tolv månader från den dag då det of-
fentliggörs enligt 28 §.

Ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 2 eller 3 är giltigt så länge det

ges ut överlåtbara värdepapper enligt prospektet.

Prospekt är giltiga enligt första och andra styckena bara om eventuella

tillägg görs enligt 34 §.

27

Senaste lydelse 2005:833.

28

Senaste lydelse 2005:833.

29

Senaste lydelse 2005:833.

30

Senaste lydelse 2005:833.

background image

9

SFS 2007:535

26 §

31

Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan

om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan
kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåt-
bara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit
överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått över-
låtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Fi-
nansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en full-
ständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast

och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen,
underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

När ett prospekt har godkänts, skall Finansinspektionen registrera det.

28 §

32

Ett prospekt skall offentliggöras, när det har godkänts och registre-

rats av Finansinspektionen.

Prospektet skall offentliggöras av emittenten, den som lämnar erbjudandet

eller den som ansöker om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till han-
del på en reglerad marknad snarast och senast dagen innan anmälningstiden i
erbjudandet börjar löpa eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till han-
del. Om ett slag av aktier som inte tidigare har tagits upp till handel erbjuds
till allmänheten och skall tas upp till handel, skall prospektet offentliggöras
minst sex arbetsdagar innan erbjudandet löper ut.

29 §

33

Ett prospekt skall offentliggöras

1. i en eller flera dagstidningar med rikstäckande eller omfattande sprid-

ning i de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till
allmänheten eller en ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp
till handel görs,

2. genom att i tryckt form kostnadsfritt göras tillgängligt för allmänheten

hos de reglerade marknader där de överlåtbara värdepapperen tas upp till
handel eller på emittentens huvudkontor och, i förekommande fall, hos vär-
depappersinstitut som medverkar vid erbjudandet,

3. på emittentens elektroniska hemsida samt, i de fall värdepappersinstitut

medverkar vid erbjudandet, på värdepappersinstitutets elektroniska hemsida,
eller

4. på en elektronisk hemsida som tillhör den reglerade marknad där ansö-

kan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel görs.

Om ett prospekt offentliggörs av emittenten enligt första stycket 1 eller 2,

skall prospektet även offentliggöras på emittentens elektroniska hemsida
samt, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på värdepap-
persinstitutets elektroniska hemsida.

30 §

34

Om ett prospekt offentliggörs i elektronisk form, skall investerare

som begär det kostnadsfritt få en papperskopia av prospektet från emitten-
ten, den som lämnar erbjudandet, den som ansöker om att överlåtbara värde-

31

Senaste lydelse 2005:833.

32

Senaste lydelse 2005:833.

33 Senaste lydelse 2005:833.

34 Senaste lydelse 2005:833.

background image

10

SFS 2007:535

papper skall tas upp till handel eller värdepappersinstitut som medverkar vid
erbjudandet.

När ett prospekt består av flera dokument eller innehåller information som

har blivit en del av prospektet genom hänvisning enligt 20 §, får dokumen-
ten eller informationen offentliggöras och spridas separat. En investerare
skall i sådana fall på begäran kostnadsfritt få tillgång till en papperskopia av
de olika dokumenten enligt vad som anges i 29 § första stycket 2. I varje do-
kument skall det anges var de övriga dokument som hör till prospektet finns
att tillgå.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns i pro-

spektförordningen.

32 §

35 Reklam om ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänhe-

ten eller om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel på en regle-
rad marknad skall innehålla information om att ett prospekt har offentlig-
gjorts eller kommer att offentliggöras och var det finns att tillgå eller kom-
mer att bli tillgängligt.

Reklamen skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det

är fråga om reklam. Information i reklam får inte vara felaktig eller vilsele-
dande. Informationen skall stämma överens med den information som läm-
nas i prospektet, om detta har offentliggjorts, och annars med den informa-
tion som enligt 11 § skall lämnas i ett prospekt.

Ytterligare bestämmelser om reklam finns i prospektförordningen.

33 §

36 Annan information, som inte utgör reklam, om ett erbjudande av

överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara
värdepapper till handel på en reglerad marknad som lämnas av emittenten,
den som lämnar erbjudandet eller den som gör ansökan om upptagande skall
stämma överens med den information som lämnas i prospektet.

Oavsett om skyldighet att upprätta prospekt föreligger eller inte, skall all

väsentlig information som lämnas till någon investerare lämnas till samtliga
investerare som erbjudandet riktar sig till.

34 §

37 Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka

bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och
som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts
men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till
allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel
på en reglerad marknad, skall tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet.
Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, skall komplette-
ras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Fi-

nansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen skall
meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg
inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget

35 Senaste lydelse 2005:833.

36 Senaste lydelse 2005:833.

37 Senaste lydelse 2007:365.

background image

11

SFS 2007:535

skall därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentlig-
gjorts på.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en

anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåt-
bara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmä-
lan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §

38 När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspektio-

nen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, över-
lämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de
stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänhe-
ten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad
marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom
tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begä-
ran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännan-
det av prospektet.

Av intyget skall det framgå
1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt
2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.
Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospek-

tet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans-
inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten
tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första�tredje styckena skall tillämpas även för eventu-

ella tillägg som upprättas enligt 34 §.

37 §

39 Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten har sitt säte i Sverige.

Första stycket gäller inte, om en annan stat inom EES har valts som hem-

medlemsstat i fråga om sådana överlåtbara värdepapper som avses i 38 §
första stycket.

38 §

40 Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten, den som lämnar erbju-

dandet eller den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen skall tas
upp till handel på en reglerad marknad väljer Sverige som hemmedlemsstat i
fråga om icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som antingen

1. vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 1 000 euro, el-

ler

2. innefattar en rätt att förvärva överlåtbara värdepapper eller få ett kon-

tantbelopp, såvida inte emittenten har gett ut de underliggande överlåtbara
värdepapperen eller detta har gjorts av ett företag inom den koncern där
emittenten ingår.

Sverige får väljas som hemmedlemsstat enligt första stycket, om det är i

Sverige som de överlåtbara värdepapperen skall erbjudas allmänheten eller
har tagits eller skall tas upp till handel på en reglerad marknad.

38 Senaste lydelse 2005:833.

39 Senaste lydelse 2007:365.

40 Senaste lydelse 2007:365.

background image

12

SFS 2007:535

39 §

41 Sverige är hemmedlemsstat om emittenten inte har säte i en stat

inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i
38 § första stycket, om

1. det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen antingen kommer att

erbjudas till allmänheten första gången efter den 31 december 2003 eller
kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad första gången efter det
datumet, och

2. emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att

de överlåtbara värdepapperen skall tas upp till handel på en reglerad mark-
nad väljer Sverige som hemmedlemsstat.

Sverige är även hemmedlemsstat i fråga om sådana överlåtbara värdepap-

per som avses i första stycket när någon annan än emittenten har valt en
hemmedlemsstat inom EES som inte är Sverige och emittenten senare,
under samma förutsättningar som i första stycket, väljer Sverige som hem-
medlemsstat.

2 a kap.

3 §

42 Om det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara värdepapper och

ges ut eller innehas av budgivaren, skall erbjudandehandlingen utöver vad
som har angetts i 2 § innehålla information som är likvärdig med den som
enligt 2 kap. och prospektförordningen skall finnas i ett prospekt.

6 §

43 Om Finansinspektionen finner att en erbjudandehandling som avses i

3 § inte innehåller information som är likvärdig med den som enligt 2 kap.
och prospektförordningen skall finnas i ett prospekt, skall inspektionen inom
tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling kom in till in-
spektionen meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas enligt 2 kap.
Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i stället tjugo ar-
betsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling kom in till inspek-
tionen, om vederlaget utgörs av överlåtbara värdepapper som ges ut av en
emittent som

1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten, och
2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en

reglerad marknad.

10 §

44 En erbjudandehandling som har godkänts av en behörig myndighet i

ett annat land inom EES är giltig vid ett offentligt uppköpserbjudande som
avser aktier i ett utländskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige.

Finansinspektionen får besluta att en sådan erbjudandehandling skall

översättas till svenska.

Finansinspektionen får också besluta att en sådan erbjudandehandling

skall innehålla uppgifter om hur ägare till aktier som är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige skall gå till väga för att acceptera erbjudan-
det och få vederlaget utbetalat till sig samt om beskattning av vederlaget.

41 Senaste lydelse 2007:365.

42 Senaste lydelse 2006:454.

43 Senaste lydelse 2006:454.

44 Senaste lydelse 2006:454.

background image

13

SFS 2007:535

2 b kap.

3 §

45 Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är likvärdigt med

ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det att ett fullstän-
digt dokument kom in till inspektionen meddela beslut om att ett prospekt
skall upprättas. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i
stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till in-
spektionen, om ett överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande
bolaget

1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten, och
2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en

reglerad marknad.

Om ett dokument behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast

och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet kom in till inspektio-
nen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar.

4 kap.

1 §

46 Bestämmelserna i 3�18, 20 och 21 §§ skall tillämpas i fråga om ak-

tier utgivna av ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad.

Bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag som inte har säte i en

stat inom EES finns i 22�24 §§.

Andra aktiebolag än sådana som avses i första eller andra stycket vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall offentlig-
göra information motsvarande den som anges i detta kapitel i enlighet med
offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits
av utgivarens hemmedlemsstat inom EES.

14 §

47 Skyldigheten att enligt 3 § eller 9 § andra stycket anmäla att andelen

av rösterna eller det totala antalet aktier har uppnått, överstigit eller gått ned
under 5 procent gäller inte för en marknadsgarant om

1. aktierna förvärvas eller avyttras i denna egenskap,
2. marknadsgaranten har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden eller motsvarande tillstånd i ett annat land inom
EES, och

3. marknadsgaranten inte ingriper i förvaltningen av aktiebolaget eller ut-

övar något inflytande över detta i syfte att bolaget skall köpa aktier utgivna
av bolaget eller stödja aktiepriset.

Med marknadsgarant avses någon som på finansmarknaderna har åtagit

sig att fortlöpande handla för egen räkning genom att köpa och sälja finan-
siella instrument med utnyttjande av eget kapital och till priser som fast-
ställts av marknadsgaranten själv.

17 §

48 Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt

2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte

45 Senaste lydelse 2005:833.

46 Senaste lydelse 2007:365.

47 Senaste lydelse 2007:365.

48 Senaste lydelse 2007:365.

background image

14

SFS 2007:535

lägga samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värdepap-
persinstitutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner el-

ler ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av
alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 1, 10 och 21�23 §§ lagen om
värdepappersmarknaden, och

2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.
Första stycket skall också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt

värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarkna-
den som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i
artikel 4.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21
april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

49, se-

nast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG

50, i

fråga om aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda kunder.
Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt värde-
pappersföretag som inte har säte i en stat inom EES.

19 §

51 Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall

anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade
marknad där aktierna är upptagna till handel. Om handeln sker i återköps-
program enligt kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den
22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilise-
ring av finansiella instrument

52, skall anmälan i stället göras till Finansin-

spektionen eller, om det framgår av föreskrifter meddelade med stöd av
7 kap. 1 § 5, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är
upptagna till handel.

21 §

53 Information som offentliggörs enligt 9 § första stycket eller 18 §

skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

Information som lämnas till Finansinspektionen enligt första stycket och

information som offentliggörs av inspektionen enligt 11 § skall lagras elek-
troniskt enligt 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

22 §

54 Bestämmelserna i 3�18, 20 och 21 §§ skall, om inte annat framgår

av 23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett ak-
tiebolag som

1. inte har säte i en stat inom EES,
2. har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, och
3. till följd av detta, eller på grund av att aktierna har erbjudits till allmän-

heten i Sverige, är skyldigt att ge in ett dokument enligt 6 kap. 1 b § till Fi-
nansinspektionen.

49 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

50 EUT L 114, 27.4.2006, s. 60 (Celex 32006L0031).

51 Senaste lydelse 2007:365.

52 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33 (Celex 32003R2273).

53 Senaste lydelse 2007:365.

54 Senaste lydelse 2007:365.

background image

15

SFS 2007:535

6 kap.

1 a §

55 För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om of-
fentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får Finansinspektio-
nen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

1 b §

56 En emittent vars överlåtbara värdepapper har tagits upp till handel

på en reglerad marknad och vars hemmedlemsstat är Sverige skall varje år
sammanställa ett dokument som innehåller eller hänvisar till all den infor-
mation som emittenten till följd av upptagandet har offentliggjort under de
senaste tolv månaderna. Om det i dokumentet hänvisas till information i ett
annat dokument, skall det anges var det dokumentet finns att få.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilken information dokumentet skall innehålla.

Bestämmelser om offentliggörandet av dokumentet finns i prospektför-

ordningen. Dokumentet skall ges in till Finansinspektionen inom den tid
som anges i artikel 27 i förordningen.

Skyldighet att upprätta ett dokument enligt första stycket skall inte gälla i

fråga om

1. sådana överlåtbara värdepapper som avses i 2 kap. 2 §, och
2. icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som vart och ett har ett no-

minellt värde som motsvarar minst 50 000 euro.

Skyldighet att upprätta ett dokument enligt första stycket skall inte heller

gälla i fråga om sådana överlåtbara värdepapper som avses i 2 kap. 3 §, om
inte bestämmelserna i denna lag och prospektförordningen har blivit tillämp-
liga enligt 2 kap. 8 §.

1 c §

57 Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett erbjudande av överlåt-

bara värdepapper till allmänheten, ett upptagande av överlåtbara värdepap-
per till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande,
om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet, upptagandet
till handel eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag
eller prospektförordningen. Ett sådant förbud får gälla under högst tio ar-
betsdagar.

Finansinspektionen får permanent förbjuda ett erbjudande av överlåtbara

värdepapper till allmänheten, om inspektionen finner att bestämmelserna i
denna lag eller prospektförordningen har överträtts.

55 Senaste lydelse 2007:365.

56 Senaste lydelse 2007:365.

57 Senaste lydelse 2006:454.

background image

16

SFS 2007:535

Finansinspektionen får permanent förbjuda ett offentligt uppköpserbju-

dande, om inspektionen finner att bestämmelserna i lagen (2006:451) om of-
fentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har överträtts.

1 d §

58 Finansinspektionen får förbjuda reklam som avser ett erbjudande

av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ett upptagande av överlåtbara
värdepapper till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköps-
erbjudande, om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet,
upptagandet eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna
lag eller prospektförordningen. Om förbudet är tillfälligt, får det gälla under
högst tio arbetsdagar.

1 e §

59 När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, skall Finans-

inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet, om
emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett er-
bjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig
till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b §
denna lag eller 15�18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder

som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottslig-
heten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och
1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som
har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europe-
iska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

1 f §

60 När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, får inspektionen,

om behörig myndighet i en annan stat inom EES underrättat inspektionen
om att emittenten eller ett värdepappersinstitut, som medverkar vid ett erbju-
dande av överlåtbara värdepapper till allmänheten i den staten, har överträtt
föreskrifter som gäller i den staten eller inte fullgjort sina skyldigheter när
överlåtbara värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, vidta
åtgärd enligt 1 c och 1 d §§ mot emittenten eller institutet.

1 g §

61 Bestämmelserna i 1 h § skall tillämpas om aktier eller sådana depå-

bevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är
upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och aktierna har getts
ut av ett bolag som

1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller
2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.
I 25 kap. 24 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns be-

stämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första stycket.

58 Senaste lydelse 2005:833.

59 Senaste lydelse 2007:365.

60 Senaste lydelse 2005:833.

61 Senaste lydelse 2007:365.

background image

17

SFS 2007:535

7 kap.

1 §

62 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,
2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket

eller 20 § skall offentliggöras,

3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut

och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket skall lämna till
Finansinspektionen,

4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav skall få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till Finansinspektio-

nen i stället skall göras till den börs som driver den reglerade marknad där
aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt
uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier skall offentliggöras
samt hur skyldigheten att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspek-
tionen skall fullgöras,

6. hur information skall offentliggöras enligt 4 kap. 20 §,
7. information enligt 5 a kap. 1 och 2 §§, och
8. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket skall fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

62 Senaste lydelse 2007:365.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007