SFS 2007:537 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

070537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 35 § konkurrenslagen (1993:20)

skall ha följande lydelse.

35 §

2

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling

som utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller
dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en
reglerad marknad som avses i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller en handelsplattform som avses i 1 kap. 5 § 12 lagen
om värdepappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana
fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2000:88.

SFS 2007:537

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007