SFS 2007:539 Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

070539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4 § samt 7 kap. 2

och 5 §§ lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1.

pensionssparavtal

: sådant avtal som anges i 1 §,

2.

pensionssparrörelse

: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten

pensionssparavtal,

3.

pensionssparinstitut

: företag som har fått tillstånd att driva pensions-

sparrörelse,

4.

pensionssparare

: en person som ingått pensionssparavtal,

5.

pensionssparkonto

: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §,

6.

kontoinnehavare

: pensionssparare och person som genom förmåns-

tagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal,

7.

värdepappersinstitut

: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden, och

8.

fondpapper

: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett ut-
ländskt bolag (depåbevis).

2 kap.

4 §

2

Vid sparande i andra fondpapper än andelar i en investeringsfond

skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande mark-
nad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:60.

SFS 2007:539

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:539

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 kap.

2 §

3

Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1, 2, 4�6, 17 och 29 §§ samt

26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall tillämpas
även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepap-
persmarknaden skall därvid i stället gälla denna lag.

5 §

4

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det

som följer av hänvisningen i 2 § till 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen
(1986:223

)

.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:2019.

4

Senaste lydelse 1998:389.