SFS 2007:546 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

070546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 9 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

2

Skatteavdrag skall inte göras från

1. ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,
2. ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga

i Sverige,

3. ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från be-

skattning i Sverige,

4. ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om räntan är min-
dre än 1 000 kronor,

5. ränta på ett konto för klientmedel,
6. ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt

för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren
därför skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 8 kap. 5 § andra
stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7. ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna kontrollupp-

gift för enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

8. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämnings-

bolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 3 kap. 8 § försäk-
ringsrörelselagen (1982:713),

9. utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,
10. utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har be-

talats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom någon som be-
driver valutahandel eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett ut-
ländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet
eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument konto-
förs,

11. ränta på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna

rörelsen avsedd förskrivning som har betalats ut mot att kupong eller kvitto
har lämnats och inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:579.

SFS 2007:546

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:546

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt in-
strument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet
som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs, eller

12. räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägar-

rätt betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)