SFS 2007:547 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

070547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

3 §

Premiepensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i ett

svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, att röstetalet för dem tillsammans med myndighetens övriga
aktier i samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier
i bolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:547

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007