SFS 2007:550 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

070550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § lagen (1999:158) om investe-

rarskydd skall ha följande lydelse.

2 §

3

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § 7 lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap.

1 § 13 lagen om investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i
Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller

ett förvaltningsbolag för utförande av en investeringstjänst eller den för vars
räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i 2 kap. 1 § och 2 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 4 § såvitt avser
diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1
och 2 lagen om investeringsfonder, och

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. I fråga om investeringstjänster som har utförts före ikraftträdandet gäl-

ler äldre bestämmelser.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

3

Senaste lydelse 2004:324.

SFS 2007:550

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:550

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)