SFS 2007:552 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 kap. 19 §, 24 kap. 8 §, 25 a kap.

15 §, 48 kap. 5 §, 49 a kap. 7 §, 55 kap. 5 § och 56 kap. 3 § inkomstskattela-
gen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

17 kap.

19 §

2

Med

finansiellt instrument

avses i 19 a�20 c §§ detsamma som i

4 kap. 14 a och 14 c §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

24 kap.

8 §

�r andelarna i det låntagande företaget upptagna till handel på en reg-

lerad marknad i Sverige, skall vinstandelsräntan dras av även om de som
äger andelar i företaget har fått en sådan företrädesrätt till teckning av lånet
som har lämnats i förhållande till deras innehav av andelar.

Om räntan skall dras av, skall det sammanlagda värde som genom företrä-

desrätterna kan anses ha tillförts andelsägarna tas upp av företaget. Värdet
skall tas upp som intäkt det beskattningsår då teckningen av lånet avslutas.

25 a kap.

15 §

3

Som likvida tillgångar räknas inte

1. andelar och aktiebaserade delägarrätter i företag som är i sådan intres-

segemenskap som avses i 2 § 1 med det företag som den avyttrade delägar-
rätten är hänförlig till, eller

2. värdepapper som är lager i värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Värdepapper som är lager i en utländsk motsvarighet till sådan rörelse

som avses i första stycket 2 och som innehas av en utländsk juridisk person
räknas inte som likvida medel om den utländska juridiska personen hör
hemma och är skattskyldig till inkomstskatt i en stat

� som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:620. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2003:224.

SFS 2007:552

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:552

� med vilken Sverige har ett skatteavtal och personen omfattas av avtalets

regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i staten enligt
avtalet.

48 kap.

5 §

En delägarrätt eller fordringsrätt anses marknadsnoterad om den är

upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, utan att vara uppta-
gen till handel på en sådan marknad, är föremål för kontinuerlig allmänt till-
gänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning.

49 a kap.

7 §

4

Med

likvida tillgångar

avses i detta kapitel kontanter, värdepapper

och liknande tillgångar. Som likvida tillgångar räknas också andra tillgångar
om

1. tillgångarna anskaffats tidigast två år före avyttringen,
2. tillgångarna saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan

den bedrevs intill två år före avyttringen, och

3. det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna

lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av andelen.

Som likvida tillgångar räknas inte
1. andelar i företag i intressegemenskap, eller
2. värdepapper som är lager i värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Värdepapper som är lager i en utländsk motsvarighet till sådan rörelse

som avses i andra stycket 2 och som innehas av en utländsk juridisk person
räknas inte som likvida medel om den utländska juridiska personen hör
hemma och är skattskyldig till inkomstskatt i en stat

� som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
� med vilken Sverige har ett skatteavtal och personen omfattas av avtalets

regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i staten enligt
avtalet.

55 kap.

5 §

Ersättning som betalas ut av Insättningsgarantinämnden enligt lagen

(1999:158) om investerarskydd eller av en försäkringsgivare på grund av en
försäkring som ett värdepappersbolag tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen skall anses utbe-
tald av det institut där investeringen finns.

56 kap.

3 §

Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området och privatbostadsföretag är inte fåmansföretag.

4

Senaste lydelse 2003:224.

background image

3

SFS 2007:552

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre be-

stämmelser för den del av beskattningsåret som avser tiden före ikraft-
trädandet. Det som sägs i första meningen tillämpas inte för bestämmelsen i
17 kap. 19 §.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007