SFS 2007:556 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

070556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 5 och 6 §§ lagen (2000:193)

om Sjätte AP-fonden skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för

att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning, får fondmedel placeras
hos Riksbanken, en bank eller ett kreditmarknadsföretag. I samma syfte får
fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat,
företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsedda för
den allmänna marknaden.

6 §

Om det är uppenbart att Sjätte AP-fonden annars skulle lida en avse-

värd förlust får fonden, i avsikt att skydda en fordran, på offentlig auktion
eller på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller
pantsatt för fordran eller överta egendom som betalning för fordran. Egen-
dom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och
senast då det kan ske utan förlust.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:439.

SFS 2007:556

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007