SFS 2007:559 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

070559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 4, 8 och 11 §§ lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

10 kap.

4 §

2

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investe-

ringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder skall lämnas av förvaltare, om andelarna är
förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad skall kontroll-

uppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring
av andelen.

8 §

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt

eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte skall lämnas av dem som avses i
2�6,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,
4. Insättningsgarantinämnden,
5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen, och
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan för-

säkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.

11 §

Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera perso-

ner och det upprättas en rapport enligt 8 kap. 27 § lagen (2007:528) om vär-
depappersmarknaden vid avyttring, behöver kontrolluppgift lämnas endast
för den kund som anges i rapporten.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:72.

SFS 2007:559

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:559

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års taxering.

2. �ldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas beträffande avyttringar

som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)