SFS 2007:562 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

070562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder

dels

att 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 10, 10 a och 21 §§, 4 kap. 5 §, 5 kap. 3�

5 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 20 § och 11 kap. 1 § samt rubriken till 7 kap. skall
ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 3 §, av följande

lydelse.

1 kap.

4 §

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva

fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för diskretionär port-
följförvaltning avseende finansiella instrument och att utföra visst arbete
eller vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller
ett fondföretag.

5 §

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av

Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut
som har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument en-
ligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket skall bestämmel-

serna i

� 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, 17�20 §§

och 21 § första stycket,

� 3 kap.,
� 4 kap.,
� 6 kap.,
� 8 kap.,
� 9 kap., samt

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

SFS 2007:562

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

2

SFS 2007:551�605

background image

2

SFS 2007:562

� 10 kap. 1 § första stycket, 14 §, 19 §, 20 § första�tredje styckena och

21 § tillämpas.

Ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut får inleda sin fond-

verksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

2 kap.

10 §

3

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende fi-

nansiella instrument skall för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap.
1 § första stycket som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar krävs av ett värde-
pappersbolag med motsvarande verksamhet.

10 a §

4

För ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avse-

ende finansiella instrument tillämpas, utöver det som följer av 10 §, även öv-
riga bestämmelser i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar som gäller för ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

För fondbolag som inte utför diskretionär portföljförvaltning avseende fi-

nansiella instrument tillämpas de bestämmelser om finansiella företagsgrup-
per i 9 och 10 kap. lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar som
gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om kapitalkrav för
fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel skall då tillämpas även på en finan-
siell företagsgrupp.

När ett fondbolag är moderföretag i en finansiell företagsgrupp, skall den

gruppbaserade redovisningen i 9 kap. 9 § lagen om kapitaltäckning och stora
exponeringar upprättas med tillämpning av de regler som gäller för upprät-
tandet av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning enligt 7 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller dock inte om något annat
följer av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar eller föreskrifter
meddelade med stöd av den lagen.

21 §

5

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget över-

trätt denna lag eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.
Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förva-
ringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall institutet
ersätta skadan.

4 kap.

5 §

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning

skall förvalta tillgångarna i en investeringsfond, skall avtalet innehålla rikt-
linjer för placering av fondmedlen. Fondbolaget skall tillförsäkra sig en rätt
att regelbundet se över och vid behov ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

3

Senaste lydelse 2006:1386.

4

Senaste lydelse 2006:1386.

5

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2007:562

1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått in-

spektionens tillstånd att förvalta investeringsfonder eller att utföra diskretio-
när portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under till-

syn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet
motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att
a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,
b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses

i 1, och

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndig-

het i hemlandet.

5 kap.

3 §

Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstru-

ment som är, eller i fondpapper som är eller inom ett år från emissionen av-
ses bli,

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande

marknad utanför EES, eller

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är regle-

rad och öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att marknaden

finns angiven i fondbestämmelserna eller är godkänd av Finansinspektionen
för sådana placeringar.

4 §

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra penningmarknads-

instrument än dem som anges i 3 § om reglerna för emissionen eller emitten-
ten av instrumenten medför ett särskilt skydd för investeraren och det är in-
strument som

1. getts ut eller garanteras av en stat, av en delstat, av en central, regional

eller lokal myndighet i ett land inom EES, av en centralbank i ett land inom
EES, av Europeiska centralbanken, av Europeiska unionen, av Europeiska
investeringsbanken eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller
flera stater inom EES är medlemmar, eller

2. getts ut av ett företag vars finansiella instrument omsätts på en marknad

som anges i 3 § första stycket, eller

3. getts ut eller garanteras av ett organ som antingen är föremål för tillsyn

i enlighet med de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller
som omfattas av och följer sådana tillsynsregler som motsvarar dessa krite-
rier, eller

4. getts ut av ett bolag som tillhör de kategorier som godkänts av Finans-

inspektionen, förutsatt att investeringar i sådana instrument omfattas av ett
skydd för investerarna som är likvärdigt med det som följer av punkterna 1�
3 och som

a) har kapital och reserver som uppgår till ett belopp som motsvarar minst

10 miljoner euro och lägger fram och offentliggör redovisning i enlighet
med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel

background image

4

SFS 2007:562

54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag

6

, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG

7

,

b) är en enhet, som inom en grupp företag som omfattar ett eller flera fö-

retag som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en reglerad marknad,
ägnar sig åt gruppens finansiering, eller

c) är en enhet som ägnar sig åt att finansiera värdepapperisering som om-

fattas av kreditförstärkning från en bank.

5 §

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och penning-

marknadsinstrument än de som anges i 3 och 4 §§, dock högst till 10 procent
av fondens värde.

Om upptagande till handel eller regelbunden handel enligt 3 § inte har

skett inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms
inom gränsen enligt första stycket, skall de avyttras så snart det lämpligen
kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

Om det i en fond ingår fondpapper som ännu inte är, men som inom ett år

från emissionen avses bli, upptagna till handel eller föremål för regelbunden
handel enligt 3 § eller sådana andra fondpapper och penningmarknadsinstru-
ment som avses i första stycket, skall fondbolaget informera Finansinspek-
tionen om detta, om värdet av dessa fondpapper och penningmarknadsin-
strument överstiger 10 procent av fondens värde.

7 kap. Portföljförvaltning avseende finansiella instrument

1 §

Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för portföljförvaltning

avseende finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen,
som ett led i verksamheten

1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som

ingår i en investeringsfond som förvaltas av fondbolaget,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och
3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som av-

ses i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2

skall omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar.

3 §

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende fi-

nansiella instrument skall i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt
1 § första stycket tillämpa bestämmelserna i 8 kap. 1, 9�12, 14, 21�23, 26,
27 och 34 §§ samt 35 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden.

10 kap.

20 §

Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett fondbolag skall återkal-

las av Finansinspektionen om fondbolaget

1. inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

6

EGT L 222, 14.8.1978, s. 11 (Celex 31978L0660).

7

EUT L 224, 16.8.2006, s. 1 (Celex 32006L0046).

background image

5

SFS 2007:562

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,
3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

verksamhet som tillståndet avser,

4. fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

5. inte längre uppfyller förutsättningarna för tillstånd, eller
6. genom att överträda en bestämmelse som avses i 19 § eller på annat sätt

visat sig olämpligt att driva sådan verksamhet som tillståndet avser.

Om någon som ingår i fondbolagets ledning inte uppfyller de krav som

ställs i denna lag, får tillståndet återkallas på den grunden bara om Finansin-
spektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i fondbolagets
ledning och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst tre
månader gått, fortfarande finns kvar i ledningen.

Om fondbolagets egna medel understiger det som föreskrivs i 2 kap. 8, 9

och 11 §§ får Finansinspektionen förelägga bolaget att inom tre månader
täcka bristen eller upphöra med verksamheten. Motsvarande gäller om ett
fondbolag som har tillstånd enligt 1 kap. 4 § för portföljförvaltning avseende
finansiella instrument inte uppfyller det kapitalkrav som anges i 2 kap. 10 §.

Har fondbolaget tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella in-

strument, skall tillståndet för den verksamheten återkallas om bolaget inte
har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om investerarskydd
och inte har vidtagit rättelse inom ett år från det att Finansinspektionen har
förelagt bolaget att fullgöra sina skyldigheter med upplysning att dess till-
stånd annars kan komma att återkallas.

11 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
3. vilka sundhetskrav som skall uppfyllas av ett fondbolag enligt 2 kap.

17 §,

4. vilka derivatinstrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 §

tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

5. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå skall utföras

enligt 6 kap. 3 §,

6. vilka åtgärder som ett fondbolag skall vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

7. vilka åtgärder som ett fondbolag skall vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

8. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverk-
samhet, samt

9. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 1 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. Fondbolag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att förvalta

någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § skall anses ha tillstånd

background image

6

SFS 2007:562

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

för portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt samma para-
graf och att lämna investeringsråd enligt 7 kap. 1 § första stycket 3.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)