SFS 2007:563 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

070563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 5 §, 4 kap. 7 §, 6 kap. 7 §

samt 7 kap. 1 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
skall ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

I denna lag betyder

1.

anknutet företag

: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2.

bank

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.

bankaktiebolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrö-

relse,

4.

behörig myndighet

: en utländsk myndighet som har behörighet att ut-

öva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.

filial

: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen skall anses som en
enda filial,

7.

finansiellt institut

: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag
och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8.

hemland

: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9.

kapitalbas

: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:1387.

SFS 2007:563

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:563

10.

kreditinstitut

: bank och kreditmarknadsföretag,

11.

kreditmarknadsbolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva fi-

nansieringsrörelse,

12.

kreditmarknadsförening

: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

13.

kreditmarknadsföretag

: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsför-

ening,

14.

kvalificerat innehav

: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

15.

medlemsbank

: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16.

sparbank

: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

17.

startkapital

: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

3

,

18.

utländskt bankföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

19.

utländskt kreditföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

20.

utländskt kreditinstitut

: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

4 kap.

7 §

Ett utländskt kreditinstitut som driver rörelse med stöd av 1, 2 eller 4 §

får här driva bara sådan verksamhet som omfattas av institutets verksam-
hetstillstånd i hemlandet.

Ett utländskt företag som avses i 3 § får här driva bara sådan verksamhet

som är tillåten enligt företagets bolagsordning eller stadgar och bara i den ut-
sträckning det eller de utländska kreditinstitut som äger företaget eller dess
moderföretag skulle ha rätt enligt första stycket att driva sådan verksamhet.

I 4 kap. 2 § 2 och 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns

bestämmelser om att verksamhet som avses i 2 kap. 1 § samma lag under
vissa förutsättningar får drivas av utländska kreditinstitut som driver verk-
samhet med stöd av 1 och 2 §§ och av finansiella institut och dotterföretag
som driver verksamhet med stöd av 3 §.

6 kap.

7 §

Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de

tjänster som avses i 7 kap. 1 §, skall institutet anmäla detta till Finansinspek-
tionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,
2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

3

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

background image

3

SFS 2007:563

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de

skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar
institutets verksamhet.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva värdepappers-

rörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i stället bestämmelserna i
8 kap. 14 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

7 kap.

1 §

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet

som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänhe-

ten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och

kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar

och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

3 §

För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en motsvarande

marknad utanför EES, på en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid exekutiv försäljning köpa
egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida avsevärd för-

lust, som betalning för en fordran överta egendom som utgör säkerhet för
fordran eller annan egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007