SFS 2007:567 Lag om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

070567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1047) om internationella
förhållanden rörande försäkringsföretags och
kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (2005:1047) om inter-

nationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insol-
vens skall ha följande lydelse.

12 §

I fråga om verkan av förfarandet på sådan rätt som följer av ett avtal

på en reglerad marknad för finansiella instrument eller på ett avtal om avräk-
ning eller återköp tillämpas den lag som gäller för avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:567

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007