SFS 2007:568 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

070568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§,

3 kap. 1 § och 7 kap. 12 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag förstås med

1.

offentligt uppköpserbjudande

: ett offentligt erbjudande till innehavare

av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta
samtliga eller en del av dessa aktier,

2.

börs

: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en regle-
rad marknad från filial i Sverige,

3.

budgivare

: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

4.

koncern

: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551) och 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
varvid det som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra svenska
eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och

5.

reglerad marknad

: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden.

2 kap.

1 §

Ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om sådana aktier som avses i

andra stycket får lämnas bara av den som gentemot den börs som driver den
reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig
att

1. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden, och
2. underkasta sig de sanktioner som börsen får besluta om vid överträ-

delse av dessa regler.

Första stycket skall tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som av-

ser

1. aktier i ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad i Sverige,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:568

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:568

2. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel bara

på en reglerad marknad i Sverige,

3. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat

där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige och är upptagna till handel också på en annan reglerad
marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om aktierna först
upptogs till handel på den reglerade marknaden i Sverige, eller

4. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat

där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige och som första gången de upptogs till handel då upptogs
till handel samtidigt också på en eller flera andra reglerade marknader inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget har anmält att Fi-
nansinspektionen skall vara tillsynsmyndighet.

Finansinspektionen skall offentliggöra en sådan anmälan som avses i an-

dra stycket 4.

2 §

Budgivaren skall i samband med att ett erbjudande enligt 1 § lämnas

informera Finansinspektionen om erbjudandet och åtagandet gentemot bör-
sen.

Om budgivaren offentliggör information om ett planerat erbjudande, skall

den informationen samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

3 kap.

1 §

Den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som represente-

rar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag
som avses i andra stycket och genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller
tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, uppnår ett aktieinne-
hav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget skall

1. omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bo-

laget är, och

2. inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avse-

ende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Första stycket gäller vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att bud-

plikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf.

7 kap.

12 §

Om aktierna i ett svenskt aktiebolag, vars aktier inte tidigare är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och inte heller är upptagna
till handel i någon annan stat, tas upp till handel samtidigt vid två eller flera
reglerade marknader i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området än Sverige gäller följande. Bolaget skall på den första handelsdagen
bestämma vilken tillsynsmyndighet i de staterna som skall vara behörig att
utöva tillsyn över offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i bola-

background image

3

SFS 2007:568

get genom att anmäla detta till de reglerade marknaderna och tillsynsmyn-
digheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007