SFS 2007:569 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

070569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna lag betyder

1.

anknutet företag

: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

2.

behörig myndighet

: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

3.

blandat finansiellt holdingföretag

: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

4.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5.

finansiellt institut

: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepap-

persbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars hu-
vudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6.

finansiell sektor

: ett eller flera av följande företag

a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländ-

ska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värde-
papperssektorn),

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska åter-

försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:569

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:569

c) blandade finansiella holdingföretag,
7.

fondbolag

: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8.

försäkringsföretag

: en understödsförening enligt lagen (1972:262) om

understödsföreningar eller ett försäkringsbolag enligt försäkringsrörelsela-
gen (1982:713),

9.

försäkringsholdingföretag

: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkrings-
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslu-
tande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkrings-
företag eller utländska återförsäkringsföretag,

10.

institut

: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,

11.

konglomeratdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk-
ringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/
EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 98/78/EG och 2000/12/EG

2

, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2005/1/EG

3

,

12.

kreditinstitut

:

a) en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och fi-

nansieringsrörelse, eller

b) ett institut för elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgiv-

ning av elektroniska pengar,

13.

reglerat företag

:

a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag,
14.

relevant behörig myndighet

:

a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell fö-

retagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som in-
går i ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

15.

samordnare

: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

16.

sektorsbestämmelser

: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17.

utländskt återförsäkringsföretag

: ett företag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsak-
liga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, ut-
ländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18.

värdepappersbolag

: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

2

EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

3

EUT L 79, 24.3.2005, s. 9 (Celex 32005L0001).

background image

3

SFS 2007:569

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

3 SFS 2007:551�605

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007