SFS 2007:570 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

070570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 och 10 §§, 2 kap. 2, 8 och

9 §§, 4 kap. 8 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 4 och 7 §§ samt 9 kap. 5 § lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

3 §

I denna lag betyder

1.

anknutet företag

: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2.

behörig myndighet

: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

EES som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller
motsvarande utländska företag,

3.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.

exponeringar

: poster som redovisas som tillgång i balansräkningen, de-

rivatavtal som redovisas som skulder eller åtaganden utanför balansräk-
ningen,

5.

finansiellt holdingföretag

: ett finansiellt institut som inte är ett blandat

finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat och

a) som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbo-

lag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag, och

b) vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana fö-

retag som avses i a eller finansiella institut,

6.

finansiellt institut

: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kredit-

institut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsva-
rande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:570

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:570

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7.

finansiellt instrument

: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång

för en part samtidigt som en annan part får en finansiell skuld eller utfärdar
ett egetkapitalinstrument,

8.

finansiellt moderholdingföretag inom EES

: ett inom EES etablerat fi-

nansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut eller ett
motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett annat
finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

9.

holdingföretag med blandad verksamhet

: ett svenskt eller utländskt

moderföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elek-
troniska pengar, motsvarande utländskt företag, finansiellt holdingföretag
eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen om sär-
skild tillsyn över finansiella konglomerat, men som har minst ett dotterföre-
tag som är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar
eller motsvarande utländskt företag,

10.

institut:

kreditinstitut och värdepappersbolag,

11.

kapitalkravsdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
ditinstitut (omarbetning)

2

,

12.

kreditinstitut

: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

13.

kreditinstitutsdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning)

3

,

14.

moderinstitut inom EES

: ett institut eller motsvarande utländskt före-

tag som auktoriserats inom EES och som

a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utländskt fö-

retag som dotterföretag eller som har ett ägarintresse i ett sådant företag, och

b) inte är dotterföretag till ett annat institut eller ett motsvarande utländskt

företag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingföretag
som är etablerat inom EES,

15.

operativa risker

: risker för förluster till följd av inte ändamålsenliga

eller inte fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av
mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker,

16.

riskvikt

: en procentsats som beskriver en risknivå hos en exponering,

17.

värdepapperisering

: en transaktion eller ett program varigenom den

kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar
delas upp i delar, och som har följande egenskaper:

a) betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är bero-

ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b) prioriteringen av delarna avgör hur förluster fördelas under den tid

transaktionen eller programmet pågår,

18.

värdepappersbolag

: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

2

EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

3

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

background image

3

SFS 2007:570

10 §

Ett institut skall fastställa vilka positioner som skall ingå i handels-

lagret enligt 7 och 9 §§. För de positioner som innehas i handelssyfte skall
instituten ha en handelsstrategi samt kunna styra handeln med positionerna
och övervaka positionerna mot handelsstrategin. Institutet skall för dessa än-
damål ha lämpliga metoder samt de skriftliga riktlinjer och instruktioner
som behövs.

Av 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och

8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att insti-
tuten skall kunna hantera de risker som följer med verksamheten i handels-
lagret.

2 kap.

2 §

Finansinspektionen skall besluta att ett institut skall ha en viss minsta

storlek på sin kapitalbas som är större än vad som krävs enligt 1 § första
stycket 1, om

1. institutet inte uppfyller något av kraven i 6 kap. 1�3, 4 a, 4 b och 5 §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3�8 §§ la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

2. det inte är troligt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att få institutet

att rätta till bristerna inom rimlig tid.

Första stycket skall inte tillämpas, om överträdelsen är så allvarlig att

verksamhetstillståndet i stället skall återkallas.

8 §

Ett värdepappersbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, be-

räkna kapitalkravet för operativa risker enligt andra stycket om det tillhör
någon av följande kategorier:

1. Värdepappersbolag som handlar med finansiella instrument för egen

räkning bara i syfte att

a) utföra en order för kunds räkning, eller
b) få tillträde till system för clearing och avveckling eller en erkänd börs

när de uppträder som ombud eller utför kundorder.

2. Värdepappersbolag
a) som inte innehar kunders pengar eller värdepapper,
b) som enbart handlar med finansiella instrument för egen räkning,
c) som inte har några externa kunder, och
d) för vilkas transaktioner ansvaret för genomförandet och avvecklingen

ligger hos en clearingorganisation och garanteras av samma clearingorgani-
sation.

Kapitalkravet för operativa risker skall motsvara minst 25 procent av vär-

depappersbolagets fasta omkostnader beräknade enligt 10 §.

9 §

Ett värdepappersbolag som inte har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 eller 6

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, får i stället för det som anges
i 1 § första stycket 1 ha en kapitalbas som motsvarar det största av

1. summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker beräk-

nade enligt 3�6 §§ och det särskilda kapitalkravet enligt 7 kap. 8 §, och

2. 25 procent av bolagets fasta omkostnader beräknade enligt 10 §.

background image

4

SFS 2007:570

4 kap.

8 §

Tillstånd för ett institut att använda en internmetod skall ges om förut-

sättningarna i 9 § är uppfyllda och om

1. institutet har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem

för kreditrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden,

2. institutets riskklassificeringssystem är tillförlitligt och tillräckligt inte-

grerat med institutets övriga verksamhet, och

3. institutet dokumenterar sitt riskklassificeringssystem och motiven för

dess utformning.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterföretag eller ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag använder internmeto-
den enhetligt, får företagen i den omfattning som framgår av föreskrifter
meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 13 betraktas som en enhet vid bedöm-
ningen av om kraven i första stycket är uppfyllda.

5 kap.

3 §

Ett institut får, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda egna

riskberäkningsmodeller för att beräkna kapitalkraven för positionsrisker, va-
lutakursrisker och råvarurisker. Tillstånd skall ges om institutet

1. har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem för mark-

nadsrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

2. använder en riskberäkningsmodell som ger en tillförlitlig bild av mark-

nadsriskernas storlek och som är tillräckligt integrerad med institutets övriga
verksamhet, och

3. dokumenterar sin riskberäkningsmodell och motiven för dess utform-

ning.

6 kap.

4 §

Ett institut som använder schablonmetoden för operativa risker skall

1. med stöd av skriftliga riktlinjer och instruktioner som ses över regel-

bundet fördela rörelseintäkterna, eller det beräkningsunderlag som motsva-
rar rörelseintäkterna, mellan olika affärsområden på ett lämpligt sätt, och

2. ha ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem för opera-

tiva risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

7 §

Tillstånd att använda internmätningsmetoden skall ges, om

1. institutet har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem

för operativa risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, och

background image

5

SFS 2007:570

2. institutets riskmätningssystem är tillförlitligt och tillräckligt integrerat

med institutets övriga verksamhet.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterföretag eller ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag använder en intern-
mätningsmetod enhetligt, får företagen i den omfattning som framgår av fö-
reskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 26 betraktas som en enhet vid
bedömningen av om kraven i första stycket är uppfyllda.

9 kap.

5 §

Det ansvariga institutet enligt 3 § skall se till att den finansiella före-

tagsgruppen sammantaget uppfyller kraven i

1. 2 kap. 1�7 §§ om kapitalkrav,
2. 7 kap. om stora exponeringar,
3. 7 kap. 9�11 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om

ett kreditinstituts innehav av aktier och andelar i företag, om ett kreditinstitut
ingår i gruppen,

4. 7 kap. 7 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om ett värde-

pappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller andelar i företag med an-
nan verksamhet än finansiell verksamhet, om ett värdepappersbolag som har
tillstånd att bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8
samma lag ingår i gruppen, och

5. 6 kap. 1 § och 2 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrö-

relse eller 8 kap. 3 § och 4 § andra stycket lagen om värdepappersmarkna-
den om soliditet och riskhantering.

En finansiell företagsgrupp skall uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första

stycket och 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 § för-
sta stycket och 5 § lagen om värdepappersmarknaden om riskhantering och
genomlysning.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007