SFS 2007:571 Lag om ändring i lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

070571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1372) om införande av
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 och 9 §§ lagen (2006:1372) om

införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
skall ha följande lydelse.

8 §

Ett värdepappersbolag som tillhandahåller investeringstjänster eller ut-

för investeringsverksamhet avseende sådana finansiella instrument som
anges i 1 kap. 4 § första stycket 5 b�d, f och g lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, får till och med år 2010 efter tillstånd av Finansinspek-
tionen överskrida de gränsvärden som anges i 7 kap. 3 och 5 §§ lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar utan att beräkna nå-
got särskilt kapitalkrav enligt 7 kap. 8 § samma lag. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka
villkor som skall vara uppfyllda för tillståndet.

9 §

Till och med år 2010 tillämpas inte bestämmelserna om kapitalkrav

som avser värdepappersbolag i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för sådana värdepappersbolag vars huvudsakliga verk-
samhet är att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverk-
samhet avseende sådana finansiella instrument som anges i 1 kap. 4 § första
stycket 5 b�d, f och g lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:571

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007