SFS 2007:572 Förordning om värdepappersmarknaden

070572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om värdepappersmarknaden;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden.

2 kap. Register över värdepappersbolag och utländska
värdepappersföretag

1 §

Finansinspektionen skall med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register över värdepappersbolag och sådana utländska värdepappersföre-
tag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-
den. �ndamålet med registret är att ge offentlighet åt den information som
ingår i registret.

2 §

I registret över värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag

registreras uppgifter för varje bolag och företag.

Registret skall innehålla uppgift om
1. firma,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031), och kommissionens direktiv 2006/73/EG
av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepap-
persföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s.
26, Celex 32006L0073) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av
den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om
emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om
ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109)
och kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföre-
skrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insyns-
kraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

SFS 2007:572

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:572

2. postadress och telefonnummer, och
3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhan-

dahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret skall också innehålla uppgift om organisationsnummer för vär-

depappersbolag och för utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

3 kap. Registrering av anknutna ombud

Anmälan för registrering hos Bolagsverket

1 §

En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en

fysisk person

skall

innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift

samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut
eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna
ombudet,

2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om

sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnum-
mer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets

verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, skall en

kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäl-
des identitet följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i

Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial
från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna

en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för vär-
depappersföretaget.

2 §

En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en

juridisk person

skall

innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift

samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut el-
ler utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna
ombudet,

2. den juridiska personens firma, organisationsnummer eller motsvarande

identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets

verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med

driftställe i Sverige skall

1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken

verksamheten skall drivas, och

2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som

avser den anmälde följa med anmälan.

background image

3

SFS 2007:572

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i

Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial
från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna

en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för vär-
depappersföretaget.

3 §

En anmälan för registrering av ett anknutet ombud som avses i 6 kap.

2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall utöver det som
anges i 1 och 2 §§, innehålla uppgift om i vilket land inom EES som ombu-
det skall ha sitt driftställe.

4 §

En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 § 1 samma
lag skall undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören
för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag
som har ingått avtal med det anknutna ombudet.

5 §

Om de uppgifter som ett svenskt värdepappersinstitut eller utländskt

värdepappersföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall institutet
respektive företaget snarast anmäla det för registrering hos Bolagsverket.

Register över anknutna ombud

6 §

Registrering av anknutna ombud görs i registret över anknutna ombud.

Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och skall hållas till-
gängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt person-
uppgiftslagen (1998:204) för registret.

I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje anknutet

ombud.

7 §

Registret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över värdepappersinstitut enligt

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

2. information till allmänheten om anknutna ombud som har registrerats i

registret.

8 §

Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt in-

trång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhets-
synpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall besluta om villkor för
behandlingen av personuppgifter.

9 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § i ett enskilt fall be-

sluta om direktåtkomst till registret över anknutna ombud.

10 §

Bestämmelserna om skadestånd i 48

§ personuppgiftslagen

(1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

background image

4

SFS 2007:572

11 §

I fråga om rättelse av personuppgifter i registret över anknutna om-

bud skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § per-
sonuppgiftslagen (1998:204).

12 §

I registret över anknutna ombud skall följande uppgifter antecknas

om anknutna ombud:

1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska perso-

ner och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juri-
diska personer,

2. fullständigt namn för fysiska personer och firma för juridiska personer,
3. postadress och telefonnummer,
4. vilka tjänster och finansiella instrument som verksamheten skall om-

fatta,

5. datum för registrering hos Bolagsverket, och
6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.
Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-post-

adress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med

driftställe i Sverige, skall i registret antecknas uppgifter enligt första stycket
1�3, 5 och 6 även avseende den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Om den som anmäls för registrering är ett sådant anknutet ombud som av-

ses i 3 §, skall i registret antecknas uppgift om i vilket land inom EES som
ombudet skall ha sitt driftställe.

13 §

I registret över anknutna ombud skall för varje anknutet ombud föl-

jande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländ-
ska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med:

1. firma,
2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt
3. postadress och telefonnummer.
Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappers-

företag som driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som
anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten skall dri-
vas.

Underrättelser

14 §

Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finans-

inspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur registret över
anknutna ombud så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Un-
derrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

15 §

Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för ett svenskt värde-

pappersinstitut som anlitar anknutna ombud eller om inspektionen får kän-
nedom om att tillståndet för ett utländskt värdepappersföretag som anlitar
anknutna ombud med driftställe i Sverige har återkallats, skall inspektionen
snarast underrätta Bolagsverket om detta.

16 §

Om Bolagsverket har fattat beslut om att skriva av eller vägra regist-

rering av en anmälan avseende ett anknutet ombud eller om att avregistrera

background image

5

SFS 2007:572

ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8 eller 9 § lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden, skall verket snarast underrätta värdepappersinstitutet eller
värdepappersföretaget om detta.

Registreringsavgifter

17 §

I ärenden som rör registrering enligt detta kapitel skall avgift betalas

för ärendets handläggning, prövning och registrering med 850 kronor:

1. vid anmälan för registrering till registret över anknutna ombud, och
2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknutet ombud.
Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefon-

nummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som
sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

18 §

Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften

återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

4 kap. Lagring och tillhandahållande av information

1 §

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion

som avses i 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §

Lagringsfunktionen skall

1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i

ett Internetbaserat system,

2. ha tillräcklig datasäkerhet,
3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behö-

rig avsändare,

4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,
5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i

rätt tid och på rätt sätt,

6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,
7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad

information,

8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen

har lämnats in, och

9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande

lagringsfunktioner inom EES.

3 §

Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade infor-

mationen.

Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunk-

tionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett
språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på
1. emittentens namn eller organisationsnummer,
2. dokumentets titel,
3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,
4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och
5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

background image

6

SFS 2007:572

Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lag-

ringsfunktionen.

5 kap. Underrättelseskyldighet

1 §

Om Finansinspektionen med stöd av 25 kap. 4 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden beslutar att en styrelseledamot eller verkställande
direktör inte längre får vara det, skall inspektionen snarast underrätta
Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en
ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

6 kap. Bemyndiganden

1 §

När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får

Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som skall redovisas i ett sådant avtal som avses i

1 kap. 5 § 1,

2. hur en emittent skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt

1 kap. 9 §,

3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet,

4. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en

ansökan, anmälan eller underrättelse skall innehålla samt vilka uppgifter
som samtidigt skall lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1,

4 eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag

skall iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av an-
knutna ombud,

8. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de

krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlin-
jer och instruktioner som avses i 8 kap. 3�8 §§,

10. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut skall upprätta

och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

11. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut skall ha en-

ligt 8 kap. 10 §,

12. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna

i 8 kap. 11 §,

13. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,
14. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och

13 kap. 7 §,

15. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta och vilka krav som institutet

skall uppfylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,

16. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 8 kap. 15 §,

17. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,

background image

7

SFS 2007:572

18. vilken information ett värdepappersinstitut skall lämna till sina kunder

enligt 8 kap. 22 §,

19. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid inhämtande av uppgifter

från sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

20. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid en prövning enligt 8 kap.

23 och 24 §§,

21. vilka finansiella instrument som skall anses vara okomplicerade enligt

8 kap. 25 § första stycket 1 e,

22. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
23. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,

24. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
25. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
26. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
27. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
28. mottagande av medel på konto enligt 8 kap. 36 §,
29. vilka begränsningar som skall gälla vid ställande av säkerhet enligt

8 kap. 37 § andra stycket,

30. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 §

fjärde stycket,

31. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
32. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad

marknad,

33. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra

stycket,

34. villkoren för att en aktie skall anses som likvid enligt artikel 22.1 an-

dra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 au-
gusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföre-
tag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av
finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet

2

,

35. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
36. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transak-

tion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,

37. när en transaktionsrapport skall innehålla information utöver den som

anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning
(EG) nr 1287/2006,

38. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § skall gälla också i

fråga om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

39. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§ gäller för utgivare

av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

40. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap.

9 § och 13 kap. 9 §,

41. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap.

10 § och 13 kap. 10 §,

2

EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

8

SFS 2007:572

42. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap.

11 § och 13 kap. 11 §,

43. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

44. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

45.

disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt

13 kap.,

46. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
47. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

48. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
49. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
50. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i
en stat utanför EES skall få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

51. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

som skall utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

52. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 §

skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,

53. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

54. på vilket språk och hur sådan information som avses i 17 kap. 1 § skall

offentliggöras,

55. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap.

3 §,

56. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 18 kap. 8 § skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3�6 §§,

57. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 18 kap. 9 § skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10�12 §§,

58. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser

och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

59. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
60. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisatio-

ner och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige skall lämna till Finansinspektionen enligt
23 kap. 2 § och när upplysningarna skall lämnas,

61. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § skall fullgöras, och

62. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clea-

ringorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva
en reglerad marknad från filial i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007, då förordningen

(1992:561) om börs- och clearingverksamhet skall upphöra att gälla.

background image

9

SFS 2007:572

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007