SFS 2007:573 Förordning om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

070573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:778) om placering
av fondmedel under Kammarkollegiets
förvaltning;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1987:778) om placering av

fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning skall ha följande lydelse.

3 §

1

Medlen skall placeras i

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag

som driver verksamhet i Sverige,

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent

med hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD),

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är

inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige,

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag, och

5. andra svenska finansiella instrument, som med hänsyn till sin art och

till den säkerhet som de erbjuder kan anses jämförliga med något av de
finansiella instrument som anges i 3 och 4.

För att hantera de valutakursändringar som påverkar förvaltningens resul-

tat får medlen också placeras i derivatinstrument med sådana underliggande
tillgångar som är tillåtna enligt denna förordning. Placeringen skall göras i
enlighet med bestämmelserna i 13 § förordningen (2006:1097) om statliga
myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:257.

SFS 2007:573

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007