SFS 2007:574 Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

070574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig
finansiering genom ALMI Företagspartner AB och
dess dotterbolag;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1100) om statlig fi-

nansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

1

skall ha

följande lydelse.

4 a §

2

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra

genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat före-
tag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet

ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars
aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2003:4.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:667.

2

Senaste lydelse 2004:1234.

SFS 2007:574

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007